Programi

Napredne IT u digitalnoj transformaciji

Kurikulum Master 4.0 programa Napredne informacione tehnologije u digitalnoj transformaciji čine četiri modula od kojih se student pri upisu opredeljuje za jedan: Analiza podataka, Distribuirano računarstvo, Interaktivno računarstvo i Organizacija i upravljanje.

Modul Distribuirano računarstvo

Kurikulum Master 4.0 programa Napredne informacione tehnologije u digitalnoj transformaciji čine četiri modula od kojih se student pri upisu opredeljuje za jedan; Analiza podataka, Distribuirano računarstvo, Interaktivno računarstvo i Organizacija i upravljanje.

Modul distribuirano računarstvo obuhvata širok korpus teorijskih i praktičnih znanja u oblasti distribuiranih računarskih sistema. Proučavaju se različite tehnologije, modeli, infrastrukture, aplikacije i servisi zasnovani na konceptima distribuiranog računarstva.

U prva dva semestra student treba da položi ukupno 10 predmeta: šest predmeta koji su obavezni, dva iz izborne grupe uže stručnih predmeta konkretnog modula (Izborni 1) i dva predmeta iz izborne grupe svih modula (Izborni 2). Treći semestar posvećen je stručnoj praksi, timskom startap projektu i završnom radu.

Obavezni predmeti

Distribuirani računarski sistemi

Upoznavanje studenata sa konceptima nauke o podacima. Predmet za cilj ima da predstavi oblasti, alate i tehnike nauke o podacima. Student treba da stekne praktična znanja i veštine koji će mu omogućiti da efikasno i…

Više o predmetu

Nauka o podacima

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima distribuiranog programiranja. Uvođenje pojma različitih nivoa apstrakcije u konkurentnom i distribuiranom programiranju. Osposobljavanje studenata za pisanje konkurentnih i distribuiranih programa za najčešće probleme u različitim programskim jezicima.

Više o predmetu

Interakcija čovek-računar

Osposobljavanje polaznika da u skladu sa opšteprihvaćenim metodama projektovanja programskih sistema definišu korisničke zahteve u domenu interakcije korisnika i sistema, izvrše analizu, projektuju, implementiraju i evaluiraju elemente korisničkog interfejsa.

Više o predmetu

Organizacija i upravljanje poslovnim modelima u IKT industrijama

Cilj nastave je da se studenti upoznaju sa šablonom poslovnih modela, različitim poslovnim modelima prikladnim za digitalno okruženje, upoznaju modele i postupak projektovanja organizacije, kao i da steknu osnovne veštine, savladaju metode i tehnike koje…

Više o predmetu

Cloud infrastruktura i servisi

Cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa tehničkim i organizacionim aspektima cloud computing-a, kroz analizu modela, tehničih rešenja, rizika i sigurnosnih aspekata cloud tehnologija. Pored servisa za virtuelizaciju resursa, poseban cilj je da…

Više o predmetu

Kriptografija

Upoznavanje studenata sa različitim aspektima informacione bezbednosti. Razumevanje osnova kriptografije i sigurnosnih protokola. Obuka studenata za obavljanje poslova iz oblasti zaštite računarskih sistema i mreža i etičkog upada u sisteme. Praktičan rad studenata na većem…

Više o predmetu

Izborni predmeti 1

Razvoj aplikacija u Cloud okruženju

Upoznavanje sa konceptima elektronskog poslovanja i elementima potrebne hardversko softverske infrastrukture u Cloud okruženju.

Više o predmetu

Primenjeno paralelno programiranje

Upoznavanje sa osnovnim konceptima modernih paralelnih računarskih sistema i principa paralelnog programiranja. Detaljno upoznavanje sa nekoliko najznačajnijih paralelnih programskih modela.

Više o predmetu

Odabrana poglavlja iz interneta inteligentnih uređaja

Cilj ovog kursa je da se studenti upoznaju sa hardverskom i softverskom infrastrukturom interneta inteligentnih uređaja, kako bi se osposobili za razvoj i implementaciju pametnih okruženja.

Više o predmetu

Sajber bezbednost

Osposobljavanje polaznika za razumevanje različitih modela sajber bezbednosti, učenje principa u oblasti sajber bezbednosti, prolazak kroz sve faze sigurnosti informacija tako da studenti budu u stanju da izvrše analizu, projektuju i evaluiraju elemente sistema sajber…

Više o predmetu

Napredne računarske mreže

Upoznavanje sa naprednim računarskim mrežama i telekomunikacionim sistema koji pokrivaju oblast žičnih i bežičnih komunikacija i izučavanje multimedijalnih korisničkih servisa, protokolima koji se koriste za prenos podataka, sistema zaštite i mrežnog menadžmenta. Sticanje znanja i…

Više o predmetu

Napredno mobilno računarstvo

Steći znanje i veštine potrebne za pisanje aplikacija koje se izvršavaju na mobilnim računarskim uređajima u različitim sistemskim okruženjima sa ograničenim sistemskim resursima. Povezivanje mobilnih računarskih uređaja u računarske mreže.

Više o predmetu

Integrisani višeprocesorski sistemi

Cilj kursa je upoznavanje studenata sa konceptom razvoja hardvera i softvera integrisanog višeprocesorskog sistema. Studenti će steći znanja vezana za proces projektovanja i razvoja sistema baziranog na višeprocesorskoj arhitekturi, analizirati različite modele implementacije sistema, razmatrati…

Više o predmetu

IoT mreže, sistemi i njihova primena

Upoznavanje studenata sa arhitekturom, protokolima, aktuelnim tehnologijama i stanjem istraživanja u oblasti dizajna inteligentnih objekata. Upoznavanje studenata sa principima rada i dizajna pametnih uređaja, tehnologijama za njihovo umrežavanje, razvojem aplikacija, problemima bezbednosti i principima obrade…

Više o predmetu

Senzori i senzorski sistemi za Internet stvari

Upoznavanje sa senzorima i senzorskim sistemima neophodnim u dizajnu IoT rešenja za autoindustriju, procesnu industriju, nadzor, zdravstvo, poljoprivredu, ekologiju, monitoring vitalnih objekata, pametni grad i drugo.

Više o predmetu

Računarski interfejsi

Cilj kursa je upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i konceptima prenosa podataka koji se sreću kod računarskih sistema. Analiziraju se standardni interfejsi, komunikacioni protokoli i modeli mrežne komunikacije. Studenti se upoznaju sa integrisanim komunikacionim kontrolerima…

Više o predmetu

Distribuirani sistemi zasnovani na Blockchain tehnologiji

Osposobljavanje polaznika da se upoznaju sa trenutnim stanjem u oblasti blockchain tehnologija i razumeju specifičnosti distribuiranih sistema zasnovanih na blockchain arhitekturi.

Više o predmetu

Analiza i reakcija na sajber incident

Upoznavanje sa metodologijama i tehnikama detekcije upada i njihovim primenama u različitim domenima. Upoznavanje sa konceptima mreže i umrežavanja, bezbedonosnim principima, metodologijama i arhitekturama

Više o predmetu

Inženjerske osnove IoT sistema

Upoznavanje studenata sa temeljnim softverskim i hardverskim slojem, neophodnim za realizaciju komponenti za internet inteligentnih uređaja (IoT), sa akcentom na primenu u industrijskim i rezidencijalnim aplikacijama. Kurs integriše teoriju (predavanja, studentske prezentacije), i praktične projekte.

Više o predmetu

Osnovni optimizacioni algoritmi u inženjerstvu

Detaljno upoznavanje sa optimizacionim algoritmima koji se najčešće koriste u inženjerskoj praksi. Uvođenje u koncepte rešavanja optimzacionih problema u situacijama od interesa u praksi..

Više o predmetu

Izborni predmeti 2

Analiza velikog skupa podataka

Cilj predmeta je da studenti sagledaju karakteristike i rešenja savremenih izazova u oblasti skladištenja i analitičkog procesiranja velikih i kompleksnih strukturiranih i nestrukturiranih skupova podataka (analitike velikog skupa podataka – big data).

Više o predmetu

Mašinsko učenje

Sticanje znanja rada algoritama mašinskog učenja, njihova implementacija u odabranom softverskom okruženju.

Više o predmetu

Optimizacija i simulacija u poslovnoj analitici

Upoznavanje studenata sa konceptima i primenama matematičkog modeliranja i rešavanja modela metodama operacionih istraživanja. Predmet za cilj ima da predstavi metode analize vremenskih serija, kao i široke mogućnosti primene simulacionih metoda i tehnika.

Više o predmetu

Računarska grafika

Razumevanje i ovladavanje principima računarske 2D i 3D grafike, animacije i interakcije sa korisnikom. Savladavanje praktičnih veština programiranja grafičkih aplikacija, teoretskih osnova i tehnologije uređaja računarske grafike.

Više o predmetu

IT projektni menadžment

Sticanje naučnih i stručnih znanja iz teorije i prakse upravljanja projektima neophodnih za pripremu studenata, kao budućih IT projektnih menadžera. Sticanje znanja i veština potrebnih za upravljanje projektima u toku svih faza životnog ciklusa projekta,…

Više o predmetu