Integrisani višeprocesorski sistemi

Integrisani višeprocesorski sistemi

Uključene obrazovne institucije

Elektrotehnički fakultet / Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Cilj kursa je upoznavanje studenata sa konceptom razvoja hardvera i softvera integrisanog višeprocesorskog sistema. Studenti će steći znanja vezana za proces projektovanja i razvoja sistema baziranog na višeprocesorskoj arhitekturi, analizirati različite modele implementacije sistema, razmatrati osnovne parametre koji se koriste u analizi performansi sistema, kao i metode za unapređenje performansi sistema. Takođe, na konkretnom primeru razvoja sistema na FPGA platformi studenti će se upoznati sa integrisanim razvojnim okruženjem i alatima koje će koristiti u postupku razvoja hardvera i softvera višeprocesorskog sistema.

Stečena znanja su primenljiva u oblasti razvoja složenih višeprocesorskih sistema za merenje, upravljanje i obradu podataka.

Teorijska nastava

Uvod u paralelno procesiranje, osnovni pojmovi, klasifikacije i modeli. Osnovne višeprocesorske arhitekture, metodologije u projektovanju sistema i primeri primene. Karakteristike arhitektura za paralelno procesiranje, analiza performansi. Heterogene višeprocesorske arhitekture, vektorski i skalarni procesori, balansiranje opterećenja, optimizacija performansi i potrošnje sistema, osnovni algoritmi. Integrisane višeprocesorke platforme, projektovanje hardvera sistema, koncepti implementacije deljenih resursa sistema, upotreba sistemske magistrale, komunikacija i sinhronizacija aktivnosti programskih niti u višeprocesorskoj arhitekturi pod operativnim sistemom za rad u realnom vremenu, problemi integriteta podataka, tehnike ubrzanja performansi sistema, upotreba keš memorije, integrisana razvojna okruženja i alati.

Praktična nastava

Praktična nastava se odnosi na razvoj hardvera i softvera integrisanog višeprocesorskog sistema i na analizu performansi višeprocesorskih sistema.