Cloud infrastruktura i servisi

Cloud infrastruktura i servisi

Uključene obrazovne institucije

Elektrotehnički fakultet / Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa tehničkim i organizacionim aspektima cloud computing-a, kroz analizu modela, tehničih rešenja, rizika i sigurnosnih aspekata cloud tehnologija. Pored servisa za virtuelizaciju resursa, poseban cilj je da se studenti upoznaju sa cloud servisima za prikupljanje, pretraživanje i obradu velikih količina podataka u elektronskom poslovanju (Big Data).

Studenti se osposobljavaju za projektovanje cloud infrastrukture i implementaciju aplikacija elektronskog poslovanja korišćenjem cloud servisa. U okviru vežbi, studenti treba da se upoznaju sa vodećim open source i komercijalnim rešenjima u ovoj oblasti. Korišćenjem tehnologije koju izaberu, studenti treba da realizuju kompletan projekat jedne aplikacije elektronskog poslovanja u cloud computing okruženju.

Teorijska nastava

Uvod u Cloud computing. Virtuelizacija resursa. Standardi u cloud computing-u. Projektovanje cloud infrastrukture. Privatni, javni i hibridni cloud. Infrastruktura kao servis. Platforma kao servis. Softver kao servis. Upravljanje cloud infrastrukturom. Servisi za prikupljanje, pretraživanje, obradu i korišćenje velikih količina podataka u elektronskom poslovanju (Big Data). Paralelno i distribuirano pretraživanje podataka. Map reduce algoritam. Sigurnost u cloud okruženju. Upravljanje rizikom i specifičnosti projektovanja poslovnih procesa e poslovanja na cloud infrastrukturi. Razvoj naprednih, distribuiranih, skalabilnih i pouzdanih veb aplikacija. Razvoj aplikacija elektronskog poslovanja u cloud computing okruženju. Migracija sa tradicionalne na cloud infrastrukturu. Primeri primene cloud computing servisa u e-poslovanju preduzeća. Primeri primene u nauci i obrazovanju.

Praktična nastava

Softver za upravljanje cloud infrastrukturom. OpenStack. Modeliranje podataka za nerelacione baze podataka. MongoDB. Tehnologije programiranja aplikacija elektronskog poslovanja u cloud computing okruženju. Integracija servisa i aplikacija elektronskog poslovanja. Upoznavanje sa okvirima za upravljanje velikim količinama podataka: Hadoop, Spark Rad sa distribuiranim fajl sistemima. Rad sa alatima za upravljanje resursima u klasteru i upravljanje izvršenjem korisničkih zahteva. Kreiranje i izvršenje MapReduce programa u cloud okruženju. Razvoj aplikacija elektronskog poslovanja korišćenjem Amazon web services(aws), Google App Engine i Windows Azure servisa.