Distribuirani sistemi zasnovani na Blockchain tehnologiji

Distribuirani sistemi zasnovani na Blockchain tehnologiji

Uključene obrazovne institucije

Elektrotehnički fakultet / Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Osposobljavanje polaznika da se upoznaju sa trenutnim stanjem u oblasti blockchain tehnologija i razumeju specifičnosti distribuiranih sistema zasnovanih na blockchain arhitekturi.

Studenti će dobiti potrebna znanja u domenu izgradnje distribuiranih sistema zasnovanih na blockchain arhitekturi, kao i praktične veštine za rad sa različitim blockchain tehnologijama.

Teorijska nastava

Distribuirani sistemi i blockchain arhitektura i istorija razvoja distribuiranih sistema. Simetrični i asimetrični kriptografski algoritmi. Heš funkcije i kodovi za autentikaciju poruka. Infrastruktura javnih ključeva i zaštita mrežne komunikacije. Primena heš funkcija: hashcash, Merkle stabla i bitcoin blockchain. Peer-to-peer arhitektura distribuiranih sistema. Algoritmi koncenzusa kod distribuiranih sistema bez poverenja (BFT, Proof-of-work, Proof-of-stake). Primeri sistema zasnovanih na blockchain tehnologiji. DLT tehnologija (Distributed ledger technology). Detalji Blockchain arhitekture. Pametni ugovori (Smart contracts). Blockchain kao distribuirani operativni sistem. Razvoj i programiranje blockchain aplikacija. Performanse distribuiranih sistema zasnovanih na blockchain arhitekturi. Pravci daljeg razvoja blockchain zasnovanih distribuiranih sistema.

Praktična nastava

Uvod u razvoj distribuiranih sistema. Primenjena kriptografija simetričnim ključem (3DES, AES). Modovi funkcionisanja simetričnih kriptografskih algoritama. Rad sa asimetričnim kriptografskim algoritmima (RSA, PGP). Rad sa hash algoritmima (MD5, SHA-1). Rad sa hash algoritmima (SHA-2, SHA-3). Infrastruktura javnih ključeva (X509). Zaštita mrežne komunikacije (SSL, TLS). Blockchain platforma Ethereum. Osnove programiranja pametnih ugovora u Solidity programskom jeziku. Osnove programiranja pametnih ugovora u Solidity programskom jeziku. Blockchain platforma Hyperledger Fabric (HLF) – uvod. Osnove programiranja pametnih ugovora u Golang programskom jeziku. Osnove administracije HLF mreže. Pretraživanje podataka na blockchain-u.