Optimizacija i simulacija u poslovnoj analitici

Optimizacija i simulacija u poslovnoj analitici

Uključene obrazovne institucije

Elektrotehnički fakultet / Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Upoznavanje studenata sa konceptima i primenama matematičkog modeliranja i rešavanja modela metodama operacionih istraživanja. Predmet za cilj ima da predstavi metode analize vremenskih serija, kao i široke mogućnosti primene simulacionih metoda i tehnika.

Studenti će steći veštine da prepoznaju optimizacioni problem i formulišu matematički model. Studenti će biti u stanju da reše modelirani problem primenom odgovarajućih softverskih rešenja. Takođe, studenti će biti osposobljeni da primene modele vremenskih serija i odgovarajuće simulacione metode u rešavanju realnih problema iz prakse.

Matematičko modeliranje – transformisanje optimizacionih problema u analitičke/kvantitativne/matematičke modele

Linearno programiranje – simpleks i unutrašnje metode (interior-point), dualnost, analiza osetljivosti

Nelinearno programiranje – konveksna optimizacija

Kombinatorna optimizacija, heuristike i metaheuristike

Višekriterijumska optimizacija

Stohastičko programiranje, optimizacija u neizvesnosti

Osnovni pojmovi, analiza i vizuelizacija vremenskih serija

ACF i PACF funkcija, modeli stacionarnih vremenskih serija, AR, MA, ARMA modeli

Modeli nestacionarnih vremenskih serija, ARIMA modeli, Box-Jenkins metoda, modelovanje sezonske komponente i strukturnog loma

Heteroskedastični modeli, ARCH, EWMA, GARCH modeli

Nelinearni modeli, NARX modeli, višedimenzionalne vremenske serije, VAR modeli

Simulacija diskretnih događaja

Monte Karlo simulacija

Simulacija zasnovana na agentima