Napredne računarske mreže

Napredne računarske mreže

Uključene obrazovne institucije

Elektrotehnički fakultet / Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Upoznavanje sa naprednim računarskim mrežama i telekomunikacionim sistema koji pokrivaju oblast žičnih i bežičnih komunikacija i izučavanje multimedijalnih korisničkih servisa, protokolima koji se koriste za prenos podataka, sistema zaštite i mrežnog menadžmenta. Sticanje znanja i veština potrebnih za projektovanje, korišćenje i održavanje naprednih sistema komunikacija.

Studenti će dobiti potrebna znanja u domenu projektovanja, korišćenja i održavanja naprednih sistema komunikacija.

Teorijska nastava

– Bežični telekomunikacioni sistemi. GSM mobilna telefonija. 3G. GPRS i EDGE cervisi.
– DECT. TETRA, UMTS i IMT-2000.
– Satelitski sistemi. Radiodifuzni sistemi.
– Bežične i mobilne mreže. CDMA.
– Wi-Fi bežična lokalna računarska mreža. Bluetooth. HiperLAN2.
– Mobilni IP. Mobilne ad hoc mreže. Mobilni transportni sloj.
– Multimediji. Multimedijalne mrežne aplikacije.
– Streaming uskladištenog zvučnog i video zapisa.
– Govorna komunikacija preko Interneta.
– Protokoli za interaktivne aplikacije u realnom vremenu: RTP, RTPC, SIP, H323.
– Bezbednost u računarskim mrežama. Pitanja bezbednosti. Kriptografija.
– Autentifikacija. Integritet. Distribucija ključeva i sertifikacija.
– Upravljanje pristupom: Mrežne barijere. Pretnje i kontramere.
– Sigurnosni protokoli: SSL, TSL, IPSec.
– Mrežni menadžment. Infrastruktura mrežnog menadžmenta. Standardno okruženje Interenet mrežnog menadžmenta.

Praktična nastava

V-01: Servisi mobilne telefonije. Problemi povezivanja sistema mobilne telefonije sa žičnim sistemima.

V-02: Rešavanje zadataka (GSM. 3G. GPRS i EDGE DECT. TETRA, UMTS i IMT-2000).

V-03: DAB i DVB tehnologije.

V-04: Uvod u Etheral. WiFi mreže.

V-05: Bluetooth. HiperLAN2.

V-06: Analiza rada mobilnog IP. Ad hoc mreže.

V-07: Rad sa alatima za multimedije.

V- 08: Rad sa alatima za streaming.

V-09: Vežbe sa aplikacijama za govornu komunikaciju.

V-10: Vežbe korišćenja RTP, RTPC i SIP protokola.

V-11: Rad sa kriptografskim algoritmima.

V-12: Vežbe sa sistemima zaštite podataka i pristupa resursima.

V-13: Vežbe sa mrežnim barijerama.

V-14: Korišćenje sigurnosnih protokola.

V-15: Rad sa sistemom mrežnog menadžmenta.