Interakcija čovek-računar

Interakcija čovek-računar (1)

Uključene obrazovne institucije

Elektrotehnički fakultet / Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Osposobljavanje polaznika da u skladu sa opšteprihvaćenim metodama projektovanja programskih sistema definišu korisničke zahteve u domenu interakcije korisnika i sistema, izvrše analizu, projektuju, implementiraju i evaluiraju elemente korisničkog interfejsa.

Studenti će dobiti potrebna znanja u domenu interakcije korisnika i sistema za analizu, projektovanje, implementiranje i evaluiranje elemenata korisničkog interfejsa.

Teorijska nastava

– Osnove interakcije čovek-računar. Čovek. Računar. Interakcija.
– Paradigme i principi.
– Proces projektovanja. Modeli korisnika u procesu projektovanja.
– Modeliranje korisničkih zahteva. Socio-tehnički modeli.
– Metodologija soft sistema. Participativno projektovanje.
– Kognitivni modeli. Lingvistički modeli.
– Fizički modeli i modeli uređaja.
– Analiza zadataka. Digitalna notacija i projektovanje.
– Modeli sistema. Podrška implementaciji.
– Tehnike evaluacije.
– Područja primene. Grupver. CSCW.
– Multimodalna komunikacija. Govor. Prirodni korisnički interfejsi.
– Principi automatskog prepoznavanja govora. Modelovanje i sinteza govornog signala.
– Sveobuhvatno računarstvo. Virtuelna realnost. Hipertekst.
– Multimediji. WWW. Animacija. Digitalni video. Učenje podržano računarom.

Praktična nastava

V-01: Primeri interakcije čoveka i računara.
V-02: Uređaji za interakciju čoveka sa računarom.
V-03: Principi korisničkog interfejsa. Primeri WIMP paradigme.
V-04: Metodologija projektovanja korisničkog interfejsa.
V-05: Primeri i zadaci.
V-06: Arhitekture kongnitivnih sistema.
V-07: Sistem za prepoznavanje izolovanih reči na bazi ANN.
V-08: Analiza i sinteza govornog signala bazirana na linearnom prediktivnom kodovanju.
V-09: Primeri analize zasnovane na znanju (TAKD).
V- 10: Primeri analize zasnovani na entity-relationship modelu (ATOM).
V-11: Primeri projektovanja dijaloga.
V-12: Izrada prototipa i implementacija aplikacija za mobilne i desktop uređaje sa akcentom na grafičkom korisničkom interfejsu.
V-13: Primeri prirodnih korisničkih interfejsa.
V- 14: Primeri virtuelne realnosti.
V-15: Primeri projektovanja WWW aplikacije sa fokusom na korisničkom interfejsu.