Prijava

Ukoliko imate pitanja u vezi sa prijavom za kratke programe u okviru Mastera 4.0 obratite se fakultetima/univerzitetima kroz kontakt formu.

Naziv programa

Master 4.0: Industrija 4.0

Konkursni rok

Prijavljivanje kandidata u prvom roku otvoreno je na Mašinskom fakultetu od 20. septembra do 5. oktobra, dok će prijave za drugi rok biti realizovane 19. i 20. oktobra 2021. godine. Treći upisni rok će se održati 2. i 3. novembra.

Prijemni ispit

Nema, osim za kandidate sa završenim studijama na Kriminalističko-policijskoj akademiji koji nisu završili OAS Informatika i računarstvo.

Uslovi upisa

Prvu godinu master akademskih studija može upisati kandidat koji ima završne studije iz polja tehničko-tehnoloških, prirodno-matematičkih, ili informatičkih nauka, i to:

  • osnovne akademske studije sa najmanje 180 ESPB bodova, ili
  • integrisane ili master akademske studije, ostvarivši najmanje 300 ESPB bodova, ili
  • završene studije po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju u trajanju od osam ili manje semestara.

Alternativno, kandidat može da ima:

  • završenu Vojnu akademiju (studijski program Vojno-mašinsko inženjerstvo), sa najmanje 180 ESPB bodova, ili
  • završen Kriminalističko-policijski univerzitet sa najmanje 180 ESPB bodova, ukoliko položi kvalifikacioni ispit iz matematike (važi samo za kandidate koji nisu završili OAS Informatika i računarstvo).

Merila za utvrđivanje rang liste kandidata

Redosled kandidata za upis u prvu godinu Master akademskih studija utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene, dužine studiranja na prethodnim studijama i kompatibilnosti sa studijskim programom koji se upisuje.

Za lice koje je završilo osnovne akademske ili integrisane studije opšta prosečna ocena studiranja (OPO) izračunava se tako što se prosečna ocena studiranja množi odnosom dužine studiranja predviđene studijskim programom i dužine studiranja koju je kandidat ostvario, i predstavlja broj bodova po osnovu uspeha (PO).

Za lice koje je završilo master akademske studije opšta prosečna ocena studiranja (OPO) izračunava se na osnovu prosečnih ocena studiranja na osnovnim akademskim studijama (OcOS) i master akademskim studijama (OcMS), ponderisanih dužinom trajanja studijskog programa na osnovnim akademskim i master akademskim studijama izraženom u ESPB bodovima (OSbod i MSbod):

OPO = (OcOS x OSbod + OcMS x MSbod) / ( OSbod + MSbod )

Opšta prosečna ocena se koriguje na osnovu dužine studiranja tako što se množi odnosom dužine studiranja predviđene studijskim programom i dužine studiranja koju je kandidat ostvario, i predstavlja broj bodova po osnovu uspeha (PO).

Za lice koje ima stečeno visoko obrazovanje po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) vrednuje se prosečna ocena sa osnovnih studija koja uključuje diplomski rad, ukoliko isti postoji koja se množi odnosom dužine studiranja predviđene studijskim programom i dužine studiranja koju je kandidat ostvario, i predstavlja broj bodova po osnovu uspeha (PO).

Faktor kompatibilnosti studijskog programa odnosi se na studente koji su završili osnovne akademske studije - mašinsko inženjerstvo FK=0.3.

Rangiranje kandidata se vrši prema ukupnom broju bodova:

Broj bodova ( BB ) = PO x ( 1 + FK )

Broj bodova

120 ESPB

Trajanje studija

4 semestra

Broj budžetskih mesta

15

Broj samofinansirajućih mesta

20

Školarina za samofinansirajuće studente

RSD 180.000

Školarina za strane samofinansirajuće studente

EUR 2.400

Naziv programa

Master 4.0: Napredne informacione tehnologije u digitalnoj transformaciji

Konkursni rok

Prijavljivanje kandidata obaviće se u periodu od 15. septembra do 4. oktobra 2021. godine. Prijavljivanje na konkurs se sastoji od dva koraka. Prvi korak je onlajn prijavljivanje na konkurs putem sajta www.fon.bg.ac.rs, koje će biti moguće od 15. septembra do 1. oktobra 2021. godine. Drugi korak je predaja dokumenata od 27. septembra do 4. oktobra 2021. godine, u terminu koji se bira prilikom onlajn prijave. U drugom upisnom roku prijava će se vršiti 2. novembra, a predaja dokumenata 3.

Prijemni ispit

Prijemni ispit će biti organizovan 9. oktobra 2021. godine na Fakultetu organizacionih nauka. Preliminarne rang liste sa ukupnim brojem bodova biće objavljene 11. oktobra 2021. godine. Konačna rang lista će biti objavljena 13. oktobra 2021. godine. Upis studenata obaviće se 15-16. oktobra 2021. godine, prema rasporedu koji će biti objavljen uz Konačnu rang listu.

Uslovi upisa

Pravo na upis imaju svi studenti koji su završili četvorogodišnje osnovne akademske studije na studijskom programu koji je akreditovan u polju tehničko-tehnoloških, prirodno-matematičkih, društveno-humanističkih ili medicinskih nauka sa najmanje 240 ESPB.

U prvu godinu master akademskih studija mogu se upisati i studenti koji su završili integrisane studije, odnosno master akademske studije, ostvarivši najmanje 300 ESPB bodova.

Merila za utvrđivanje rang liste kandidata

Rang lista kandidata utvrđivaće se na osnovu prosečne ocene ostvarene na osnovnim akademskim studijama, dužine studiranja na prethodnim studijama i rezultata postignutih na prijemnom ispitu za kandidate koji nisu završili Fakultet organizacionih nauka ni Elektrotehnički fakultet. Prijemni ispit se sprovodi u formi testa. Rang lista se utvrđuje na osnovu formule:

p=0.6 x ОPО+0.4 x PIS+(ТS-М/12)

gde je p ponderisana srednja ocena, OPO prosečna ocena studiranja na prethodnim studijama, PIS broj poena ostvaren na prijemnom ispitu (može biti u rasponu od 0 do 10), TS predstavlja dužinu trajanja studijskog programa (OAS, integrisanih akademskih studija, MAS, u zbiru, u zavisnosti sa kojim završenim studijskim programima se konkuriše za upis), izražena u godinama, M broj meseci studiranja. U broj meseci studiranja ulazi svaki započeti mesec.

Pod opštom prosečnom ocenom podrazumeva se prosečna ocena na prethodno završenim osnovnim akademskim, osnovnim ili integrisanim studijama. Za lice koje je završilo master akademske studije opšta prosečna ocena studiranja (OPO) izračunava se na osnovu prosečnih ocena studiranja na osnovnim akademskim studijama (OcOS) i master akademskim studijama (OcMS), ponderisanih dužinom trajanja studijskog programa na osnovnim akademskim i master akademskim studijama izraženom u ESPB bodovima (OSbod i MSbod).

Opšta prosečna ocena (OPO) =(OcOS × OSbod + OcMS × MSbod)/(OSbod + MSbod)

Broj bodova po osnovu ova dva kriterijuma, dobijen po formuli, se zaokružuje na dve decimale.

Broj bodova

90 ESPB

Trajanje studija

3 semestra

Broj budžetskih mesta

15

Broj samofinansirajućih mesta

20

Školarina za samofinansirajuće studente

RSD 246.000

Školarina za strane samofinansirajuće studente

EUR 3.700

Naziv programa

Master 4.0: Master informacionih tehnologija

Konkursni rok

Prijave će se primati od 20. septembra do 8. oktobra 2021. godine, u Centru za razvoj karijere i savetovanje studenta. Obrazac Prijave za konkurs je dostupan na sajtu Univerziteta u Кragujevcu.

Broj bodova

90 ESPB

Trajanje studija

3 semestra

Broj budžetskih mesta

15

Broj samofinansirajućih mesta

20

Uslovi upisa

Pravo na upis imaju svi studenti koji su stekli visoko obrazovanje najmanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od 240 ESPB na studijskom programu iz oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, matematike, računarskih nauka, mašinskog inženjerstva, organizacionih nauka, informacionih tehnologija, biomedicinskog inženjerstva ili na nekom srodnom studijskom programu.

Merila za utvrđivanje rang liste kandidata

Upis na studijski program određen je brojem raspoloživih mesta i mestom kandidata na rang listi koja se utvrđuje na osnovu rezultata prethodno završenog školovanja (postignut prosek na prethodnom nivou studija, dužine trajanja studija i stepen ekvivalentnosti studijskih programa). Ekvivalentnost studijskog programa utvrđuje Кomisija za upis.

Školarina za samofinansirajuće studente

RSD 100.000

Školarina za strane samofinansirajuće studente

EUR 1.600

Zanima te Master 4.0?

Ukoliko si zainteresovan za bilo koji od Master 4.0 programa popuni polja ispod, a mi ćemo te blagovremeno obavestiti o svim važnim datumima i relevantnim informacijama vezanim za upis i početak studija. Popunjavanjem forme samo iskazuješ interesovanje i nisi u obavezi da se prijaviš na bilo koji Master 4.0 program.

Zainteresovan sam za (izaberi sve Master 4.0 programe koji te zanimaju):