Programi

Napredne IT u digitalnoj transformaciji

Kurikulum Master 4.0 programa Napredne informacione tehnologije u digitalnoj transformaciji čine četiri modula od kojih se student pri upisu opredeljuje za jedan: Analiza podataka, Distribuirano računarstvo, Interaktivno računarstvo i Organizacija i upravljanje.

Modul Organizacija i upravljanje

Kurikulum Master 4.0 programa Napredne informacione tehnologije u digitalnoj transformaciji čine četiri modula od kojih se student pri upisu opredeljuje za jedan; Analiza podataka, Distribuirano računarstvo, Interaktivno računarstvo i Organizacija i upravljanje.

Modul Organizacija i upravljanje obuhvata oblasti savremenog menadžmenta u IT sektoru sa ciljem osposobljavanja studenata za organizovanje i upravljanje poslovnim modelima u IKT industrijama, primenu projektnog menadžment u IT projektima, marketinške aktivnosti na internetu, prodaju u digitalnom okruženju…

U prva dva semestra student treba da položi ukupno 10 predmeta: šest predmeta koji su obavezni, dva iz izborne grupe uže stručnih predmeta konkretnog modula (Izborni 1) i dva predmeta iz izborne grupe svih modula (Izborni 2). Treći semestar posvećen je stručnoj praksi, timskom startap projektu i završnom radu.

Obavezni predmeti

Distribuirani računarski sistemi

Upoznavanje studenata sa konceptima nauke o podacima. Predmet za cilj ima da predstavi oblasti, alate i tehnike nauke o podacima. Student treba da stekne praktična znanja i veštine koji će mu omogućiti da efikasno i…

Više o predmetu

Nauka o podacima

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima distribuiranog programiranja. Uvođenje pojma različitih nivoa apstrakcije u konkurentnom i distribuiranom programiranju. Osposobljavanje studenata za pisanje konkurentnih i distribuiranih programa za najčešće probleme u različitim programskim jezicima.

Više o predmetu

Interakcija čovek-računar

Osposobljavanje polaznika da u skladu sa opšteprihvaćenim metodama projektovanja programskih sistema definišu korisničke zahteve u domenu interakcije korisnika i sistema, izvrše analizu, projektuju, implementiraju i evaluiraju elemente korisničkog interfejsa.

Više o predmetu

Organizacija i upravljanje poslovnim modelima u IKT industrijama

Cilj nastave je da se studenti upoznaju sa šablonom poslovnih modela, različitim poslovnim modelima prikladnim za digitalno okruženje, upoznaju modele i postupak projektovanja organizacije, kao i da steknu osnovne veštine, savladaju metode i tehnike koje…

Više o predmetu

IT projektni menadžment

Sticanje naučnih i stručnih znanja iz teorije i prakse upravljanja projektima neophodnih za pripremu studenata, kao budućih IT projektnih menadžera. Sticanje znanja i veština potrebnih za upravljanje projektima u toku svih faza životnog ciklusa projekta,…

Više o predmetu

Marketing i prodaja u digitalnom okruženju

Cilj predmeta je da studente upozna sa transformacijama koje digitalne tehnologije donose marketingu i prodaji. Sticanje znanja za kreiranje digitalne marekting strategije. Unaprede znanja o kreiranju strategije prodaje ka krajnjim i poslovnim klijentima online.

Više o predmetu

Izborni predmeti 1

Startap menadžment

Cilj predmeta je da studenti steknu osnovna znanja iz oblasti preduzetništva i pokretanja sopstvenog biznisa. Izučavanje zakonske regulative vezane za započinjanje sopstvenog biznisa. Sticanje znanja i sposobnosti za samostalnu izradu i evaluaciju biznis planova za…

Više o predmetu

Agilno upravljanje i menadžerske veštine

Sticanje najnovijih znanja iz oblasti savremenog upravljanja timovima i organizacija. Upoznavanje i ovladavanje savremenim pristupima, metodama i tehnikama koji se koriste u agilnom upravljanju. Cilj predmeta je i da studenti ovladaju veštinama i alatima neophodnim…

Više o predmetu

Profesionalni i etički aspekti računarstva

Upoznavanje studenata sa problemima i izazovima sa kojima se suočavaju računarski profesionalci i korisnici računara u savremenom društvu. Sagledavanje socijalnih, pravnih i etičkih aspekata profesije, kao i njenog istorijskog razvoja i potencijala za budućnost. Isticanje…

Više o predmetu

Tehnološko preduzetništvo

Cilj predmeta je da osposobi buduće menadžere za aktivnosti tehnološkog (IT) preduzetništva, koje predstavlja proces u kome preduzetnik prepoznaje ideje vezane za inovacije i razvoj tehnologije i pronalazi načine i modele da ih dalje razvije…

Više o predmetu

Upravljanje inovacijama i intelektualnom svojinom

Sticanje znanja iz oblasti projektovanja i upravljanja procesima – projektima inovacija i razvoja proizvoda, usluga, procesa, tehnologije, organizacije od ideje do realizacije; modeliranja inovacionih projekata, evaluacije inovacionog portfolija, utvrđivanja performansi; upravljanja intelektualnom svojinom i korišćenja…

Više o predmetu

Finansijske tehnologije

Cilj predmeta je da polaznicima približi osnovne principe, metode, tehnike i postupke po kojima savremene finansijske tehnologije menjaju finansijski sistem zasnovan na tradicionalnom (FIAT) novcu, bankarstvu i finansijskim tržištima. Poseban cilj je da se studenti…

Više o predmetu

Tehnički i pravni aspekti zaštite podataka o ličnosti

Upoznavanje studenata sa tehnologijama zaštite računarskih sistema i osnovnim principima zaštite računarskih mreža i računarskih sistema. Razumevanje, primena i upravljanje rizicima. Razumevanje problema bezbednosti podataka i računarskih sistema. Razumevanje pravnog okvira u oblasti informacione bezbednosti…

Više o predmetu

Internet marketing i društveni mediji

Cilj ovog kursa je da se studenti upoznaju sa Internet marketingom, poslovnim modelima nastupa na Internetu, da savladaju tehnike izrade Internet marketinga i alate društvenih medija u izradi i implementaciji Internet marketing plana.

Više o predmetu

Pravni i etički aspekti poslovanja

Upoznavanje studenata sa pravnim i etičkim aspektima poslovanja. Cilj predmeta je razumevanje pravnih i etičkih koncepata koji su sastavni deo menadžmenta, organizacije i odlučivanja. Osposobljavanje studenata da sa stečenim znanjima uspešno pregovaraju i sklapaju poslove…

Više o predmetu

Izborni predmeti 2

Distribuirani sistemi zasnovani na Blockchain tehnologiji

Osposobljavanje polaznika da se upoznaju sa trenutnim stanjem u oblasti blockchain tehnologija i razumeju specifičnosti distribuiranih sistema zasnovanih na blockchain arhitekturi.

Više o predmetu

Optimizacija i simulacija u poslovnoj analitici

Upoznavanje studenata sa konceptima i primenama matematičkog modeliranja i rešavanja modela metodama operacionih istraživanja. Predmet za cilj ima da predstavi metode analize vremenskih serija, kao i široke mogućnosti primene simulacionih metoda i tehnika.

Više o predmetu

Metode soft-kompjutinga

Cilj predmeta je da studenti ovladaju tehnikama projektovanja neuralnih mreža, fazi sistema,genetskih algoritama i hibridnih sistema, sa osnovnim ciljem njihove primene u rešavanju problema upravljanja sistemima, obrade signala i prepoznavanja oblika.

Više o predmetu

Analiza velikog skupa podataka

Cilj predmeta je da studenti sagledaju karakteristike i rešenja savremenih izazova u oblasti skladištenja i analitičkog procesiranja velikih i kompleksnih strukturiranih i nestrukturiranih skupova podataka (analitike velikog skupa podataka – big data).

Više o predmetu

Cloud infrastruktura i servisi

Cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa tehničkim i organizacionim aspektima cloud computing-a, kroz analizu modela, tehničih rešenja, rizika i sigurnosnih aspekata cloud tehnologija. Pored servisa za virtuelizaciju resursa, poseban cilj je da…

Više o predmetu

Analiza socijalnih mreža

Upoznavanje studenata sa analizom socijalnih mreža sa teorijskog, metodološkog i softverskog aspekta. Sagledavanje mogućih primena analize socijalnih mreža, od društvenih mreža na Internetu, kao što su Facebook, Linkedin ili Twitter, do internih komunikacija u organizacijama…

Više o predmetu

Dizajn interaktivnih multimedija

Razumavanje koncepta multimedija i gradivnih blokova multimedija u kontekstu kreiranja interaktivnih multimedijalnih sistema. Upoznavanje sa komponentama interaktivnih multimedijalnih sistema, njihovim dizajniranjem i integracijom. Razumevanje interaktivnosti i mogućnosti unapređenja performansi interakcije multimedijalnih sistema.

Više o predmetu