Programi

Master 4.0: Master informacionih tehnologija

Master akademske studije Master informacionih tehnologija traju tri semestra, nakon čijeg završetka student stiče naziv Master inženjer informacionih tehnologija. Studijski program je koncipiran tako da studentima obezbedi najnovija znanja u oblasti IT-a angažovanjem kvalifikovanih profesora, predavača iz inostranstva i predavača iz privrede.

Tokom prva dva semestra student polaže deset predmeta (6 ESPB po predmetu) od kojih su dva obavezna, a osam su izborni. Izborni predmeti su podeljeni u četiri oblasti specijalizacije: Analiza podataka, Distribuirano računarstvo, Interaktivno računarstvo, Organizacija i upravljanje projektima, sa sadržajima koji se u velikom stepenu poklapaju sa savremenim studijskim programima informacionih tehnologija. Iz svake oblasti student bira jedan ili više predmeta, tako da ukupan broj ESPB bodova u akademskoj godini bude 60. U trećem semestru student obavlja stručnu i izrađuje master rad.

Ishodi ovog Master 4.0 programa obezbeđuju studentima uspešno obavljanje poslova u različitim oblastima računarstva, prilagođavanje zahtevima tržišta rada, razvoj novih informacionih tehnologija, kao i osposobljavanje za dalje stručno i naučno usavršavanje.

Obavezni predmeti

IT inovacije i preduzetništvo

Predmet je koncipiran sa osnovnim ciljem da obezbedi obrazovanje studenata računarstva i informatike u oblasti osnova preduzetništva sa oba relevantna aspekta: 1) kreiranje novog biznisa i 2) razvoj preduzetničkog stanja svesti, preduzetničkih veština i ličnih…

Više o predmetu

Izborni predmeti

Analiza multimedijalnih podataka

Osnovni cilj predmeta je da studenti steknu teorijska i praktična znanja u oblasti analize sadržaja multimedijalnih podataka uključujući analizu govora, analizu slike i video materijala u cilju njihove primene u bezbednosnim sistemima

Više o predmetu

Upravljanje kvalitetom softvera

Upoznavanje sa modelima i osobinama standardizovanih zahteva za nivo obezbeđenja i nivo upravljanja kvalitetom softverskih proizvoda.

Više o predmetu

DATAFLOW računari i njihova primena

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa savremenim arhitekturama DataFlow računara i steknu neophodna znanja o DataFlow računarima potrebna za samostalna istraživanja, modelovanje rešenja i primenu ovih računara. DataFlow računari mogu da postignu ubrzanja…

Više o predmetu

Računarstvo u oblaku

Cilj kursa je da pruži detaljno znanje i razumevanje obima računarstva u oblaku i svih nivoa servisne orijentacije (SaaS), pruži znanje o infrastrukturi, platformama i aplikacijama u vidu usluga, upozna se sa obrascima dizajna, arhitektonske…

Više o predmetu

Zaštita računarskih sistema

Rad sa osnovnim konceptima zaštite računarskih sistema. Upoznavanje studenata sa novim bezbednosnim pretnjama i rizicima, kao i sa tehnikama zaštite računarskih sistema na konkretnim primerima. Povećanje nivoa svesti o mogućim pretnjama i napadima pre svega…

Više o predmetu

Interakcija čovek-računar

Predmet razmatra koncepte interakcije čoveka i računara sa obe strane korisničkog interfejsa, uključujući ljudske faktore, analizu performansi, procese saznavanja, studije upotrebe, stilove interakcije. Obrađuje se i postupak razvoja korisničkog interfejsa sa naglaskom na dizajn prilagođen…

Više o predmetu

Sistemi virtualne realnosti

Osposobljavanje studenata za projektovanje i implementaciju sistema virtualne/augmentativne realnosti.

Više o predmetu

Projektovanje korisničkog doživljaja

Predmet razmatra koncepte interakcije čoveka i računara i projektovanje korisničkog doživljaja, kao i metode procene i tehnike koje se mogu koristiti tokom čitavog životnog ciklusa kompjuterskih interaktivnih sistema. Objašnjava princip i procese za dokumentovanje i…

Više o predmetu

Poslovna inteligencija

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa savremenim teorijskim i praktičnim aspektima poslovne inteligencije, strukturom i funkcijom sistema za podršku odlučivanju, strukturom i funkcijom ekspertnih sistema, metodama i tehnikama za podršku odlučivanju (skladišta podataka (Data warehouse),…

Više o predmetu

Veb majning

U okviru ovog predmeta studenti treba da upoznaju specifičnosti analiѕe Web dokumenta i nestruktuiranih podataka. Takođe, studenti treba da se upoznaju sa konkretnim mogućnostima primene tehnologija Web mining-a.

Više o predmetu

Upravljanje IT projektima

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima, metodima, tehnikama i alatima za uspešno upravljanje IT projektima.

Više o predmetu

Obrada slika

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovama kompjuterske grafike kao što su procesiranje vizuelnih signala, detekcija ivica i izdvajanje linija, obrada tekstura, predstavljanje karakteristike scene, pokret, stereovizija i razne metode za obradu slika. Takođe je…

Više o predmetu

Internet stvari

Predstavljanje i objašnjavanje oblasti IoT kao savremenog koncepta umrežavanja i neprimetne integracije raznih senzora i aktuatora u svakodnevno fizičko okruženje radi prikupljanja mernih podataka sa senzora, interakcije sa fizičkim okruženjem preko aktuatora, korišćenjem svuda prisutne…

Više o predmetu

Obrada velikih količina podataka

Upoznavanje sa osnovama skladištenja, obrade i analize velike količine podataka korišćenjem solidne matematičkih osnova i aktuelnih softverskih alata.

Više o predmetu

3D računarska grafika

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti trodimenzionalne računarske grafike.

Više o predmetu

Odabrana poglavlja statistike

Cilj predmeta je dublje razumevanje statističkih metoda. Upoznavanje sa elementima teorije uzoraka i planiranja eksperimenata. Upoznavanje, razumevanje i adekvatna primenaanalize varijanse, regresine analize, ako i neparametarskih testova. Ovladavanje nekim od softverskih paketa za statističke analize.

Više o predmetu

Programiranje mobilnih aplikacija

Sticanje opštih znanja i posebnih veština za razumevanje koncepata mobilnog računarstva. Ovladavanje tehnologijama i alatkama za razvoj softverskih rešenja za mobilne uređaje i sisteme.

Više o predmetu

Uvod u nauku o podacima

Cilj predmeta je da student upozna sve glavne aspekte nauke o podacima, da nauči da koristi softverske alate, upravlja podacima, prezentuje ih i analizira. U okviru kursa će studentu biti omogućen kontakt sa dobrim praksama…

Više o predmetu

Softversko inženjerstvo

Upoznavanje sa metodama i tehnikama za razvoj softvera u svim fazama životnog ciklusa.

Više o predmetu

Veštačka inteligencija

Produbljivanje znanja o metodama i tehnikama veštačke inteligencije. Osposobljavanje studenata za rešavanje zahtevnih realnih i istraživačkih problema upotrebom metoda veštačke inteligencije.

Više o predmetu

Duboko učenje

Osposobljavanje studenata za razumevanje paradigme dubinskog učenja kao grane mašinskog učenja, koja se zasniva na predstavljanju podataka na visokom stepenu apstrakcije. Predmet upoznaje studente sa ključnim elementima klasičnih neuronskih mreža, gradivnim tehnikama naučnog izračunavanja, tehnikama…

Više o predmetu

Mašinsko učenje

Osposobljavanje studenata za razumevanje i praktičnu primenu koncepata nadgledanog mašinskog učenja u domenu regresije i klasifikacije.

Više o predmetu

Biološki inspirisano računarstvo

Upoznavanje studenata sa konceptima i tehnikama biološkog računarstva, odabranim primerima primena evolutivnog računarstva i genetskim algoritmima.

Više o predmetu

Obrada prirodnih jezika

Upoznavanje studenata sa modernim statističkim tehnikama obrade prirodnih jezika i njihovom praktičnom upotrebom.

Više o predmetu

Sistemi za podršku odlučivanju

Upoznavanje studenata sa konceptima, teorijskim osnovama i mogućnostima sistema za podršku odlučivanju. Osposobljavanje studenata da samostalno primenjuju stečena znanja u rešavanju realnih problema.

Više o predmetu

Bioinformatika

Upoznavanje studenata sa konceptima i tehnikama bioinformatike. Sekvenciranje DNK, RNK i rad sa proteinskim strukturama.

Više o predmetu

Inteligentni informacioni sistemi

Upoznavanje i ovladavanje konceptima, metodama, tehnikama i alatima poslovne inteligencije (BI), Data Science i analitike velikih količina podataka (Big Data).

Više o predmetu

Elektronska trgovina

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa savremenim teorijskim i praktičnim aspektima elektronske trgovine, kao i sa arhitekturom e-trgovine, primenom savremenih tehnoloških rešenja, metoda, tehnika i alata u implementaciji e-trgovine, najznačajnijim poslovnim modelima e-trgovine i njihovim…

Više o predmetu