Mašinsko učenje

Mašinsko učenje (1)

Uključene obrazovne institucije

Elektrotehnički fakultet / Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Sticanje znanja rada algoritama mašinskog učenja, njihova implementacija u odabranom softverskom okruženju.

Studenti stiču znanja rada algoritama mašinskog učenja. Studenti su osposobljeni da implementiraju algoritme mašinskog učenja u odabranom softverskom okruženju.

Teorijska nastava

Pretprocesiranje podataka (fazi transformacija, vejvleti), Logistička regresija i regularizacije, Stabla odlučivanja, Ansambli, Naivni Bajes, Simulacija zasnovana na agentima, Evaluacija klasifikatora, Mašine sa vektorima podrške, Konveksna optimizacija.

Praktična nastava

Implementacija metoda obrađenih kroz teorijsku nastavu.