Programi

Napredne IT u digitalnoj transformaciji

Kurikulum Master 4.0 programa Napredne informacione tehnologije u digitalnoj transformaciji čine četiri modula od kojih se student pri upisu opredeljuje za jedan: Analiza podataka, Distribuirano računarstvo, Interaktivno računarstvo i Organizacija i upravljanje.

Modul Analiza podataka

Kurikulum Master 4.0 programa Napredne informacione tehnologije u digitalnoj transformaciji čine četiri modula od kojih se student pri upisu opredeljuje za jedan; Analiza podataka, Distribuirano računarstvo, Interaktivno računarstvo i Organizacija i upravljanje.

U okviru modula Analiza podataka se izučavaju metode i tehnike koje predstavljaju matematičku, analitičku i optimizacionu osnovu za automatizaciju poslovnih procesa i digitalnu transformaciju. Sve metode i tehnike se izučavaju kroz savremene softvere i na realnim primerima.

U prva dva semestra student treba da položi 10 predmeta: šest predmeta koji su obavezni, dva iz izborne grupe uže stručnih predmeta konkretnog modula (Izborni 1) i dva predmeta iz izborne grupe svih modula (Izborni 2). Treći semestar posvećen je stručnoj praksi, timskom startap projektu i završnom radu.

Obavezni predmeti

Distribuirani računarski sistemi

Upoznavanje studenata sa konceptima nauke o podacima. Predmet za cilj ima da predstavi oblasti, alate i tehnike nauke o podacima. Student treba da stekne praktična znanja i veštine koji će mu omogućiti da efikasno i…

Više o predmetu

Nauka o podacima

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima distribuiranog programiranja. Uvođenje pojma različitih nivoa apstrakcije u konkurentnom i distribuiranom programiranju. Osposobljavanje studenata za pisanje konkurentnih i distribuiranih programa za najčešće probleme u različitim programskim jezicima.

Više o predmetu

Interakcija čovek-računar

Osposobljavanje polaznika da u skladu sa opšteprihvaćenim metodama projektovanja programskih sistema definišu korisničke zahteve u domenu interakcije korisnika i sistema, izvrše analizu, projektuju, implementiraju i evaluiraju elemente korisničkog interfejsa.

Više o predmetu

Organizacija i upravljanje poslovnim modelima u IKT industrijama

Cilj nastave je da se studenti upoznaju sa šablonom poslovnih modela, različitim poslovnim modelima prikladnim za digitalno okruženje, upoznaju modele i postupak projektovanja organizacije, kao i da steknu osnovne veštine, savladaju metode i tehnike koje…

Više o predmetu

Mašinsko učenje

Sticanje znanja rada algoritama mašinskog učenja, njihova implementacija u odabranom softverskom okruženju.

Više o predmetu

Optimizacija i simulacija u poslovnoj analitici

Upoznavanje studenata sa konceptima i primenama matematičkog modeliranja i rešavanja modela metodama operacionih istraživanja. Predmet za cilj ima da predstavi metode analize vremenskih serija, kao i široke mogućnosti primene simulacionih metoda i tehnika.

Više o predmetu

Izborni predmeti 1

Napredno mašinsko učenje

Upoznavanje sa modelima za predviđanje kada podaci nisu nezavisni, već se može eksploatisati struktura, ili se predviđati kompleksni izlazi. Razumevanje potreba za ovakvim modelima i načina funkcionisanja algoritama. Razumevanje razlika između algoritama, kao i načina…

Više o predmetu

Tehnike i alati veštačke inteligencije

Ovladavanje tehnikama i alatima veštačke inteligencije aktuelnim u analizi podataka.

Više o predmetu

Mašinska vizija

Cilj kursa je upoznavanje studenata sa metodama i tehnologijama koje se koriste u automatizovanim sistemima merenja i kontrole na osnovu obrade slike. Posebna pažnja poklanja se razvoju i implementaciji algoritama za obradu slike korišćenjem savremenih…

Više o predmetu

Primene veštačke inteligencije

Upoznavanje sa aktuelnim tehnologijama veštačke inteligencije (VI) i njihovim primenama u različitim domenima. Upoznavanje sa softverskim bibliotekama otvorenog koda koje implementiraju različite algoritme VI i omogućuju razvoj  inteligentnih softveskih aplikacija. Ovladavanje praktičnim veštinama potrebnim za…

Više o predmetu

Analiza socijalnih mreža

Upoznavanje studenata sa analizom socijalnih mreža sa teorijskog, metodološkog i softverskog aspekta. Sagledavanje mogućih primena analize socijalnih mreža, od društvenih mreža na Internetu, kao što su Facebook, Linkedin ili Twitter, do internih komunikacija u organizacijama…

Više o predmetu

Neuralne mreže

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima neuralnih mreža, različitim arhitekturama, sposobnostima učenja neuralnih mreža itd. Osposobljavanje studenata da samostalno projektuju neuralne mreže i duboke neuralne mreže za inženjerske aplikacije, digitalnu obradu signala, telekomunikacije itd.

Više o predmetu

Analiza velikog skupa podataka

Cilj predmeta je da studenti sagledaju karakteristike i rešenja savremenih izazova u oblasti skladištenja i analitičkog procesiranja velikih i kompleksnih strukturiranih i nestrukturiranih skupova podataka (analitike velikog skupa podataka – big data).

Više o predmetu

Bioinformatika

Upoznavanje sa ključnim konceptima i problemima u savremenoj bioinformatici i genomici. Sticanje znanja o računarskim metodama za obradu i analizu bioloških podataka radi interpretacije podataka i izvođenja biološki i medicinski značajnih zaključaka.

Više o predmetu

Teorija informacija i kodovi na grafovima

Cilj predmeta je da se izlože osnovne postavke Teorije informacija i njihova primena u cilju dostizanja teorijskih granica vezanih za obradu i prenos informacija. Posebno će biti opisani iterativni algoritmi za obradu informacija na grafovima.

Više o predmetu

Odabrana poglavlja iz nauke o podacima

Upoznavanje studenata sa tipičnim poslovnim problemima u kojima se koriste algoritmi mašinskog učenja. Osposobljavanje studenata za samostalan rad i rad u grupi na projektima mašinskog učenja, odnosno primenu modela mašinskog učenja u praktičnom okruženju.

Više o predmetu

Obrada i prepoznavanje govora

Upoznavanje studenata sa osnovama nauke o govoru. Razumevanje osnovnih principa fonetskih i fonoloških procesa. Osposobljavanje studenata da razumeju i koriste osnovne računske alate za fonološke procese, za projektovanje jednostavnih sistema produkcije govora i prepoznavanje govora.…

Više o predmetu

Metode soft-kompjutinga

Cilj predmeta je da studenti ovladaju tehnikama projektovanja neuralnih mreža, fazi sistema,genetskih algoritama i hibridnih sistema, sa osnovnim ciljem njihove primene u rešavanju problema upravljanja sistemima, obrade signala i prepoznavanja oblika.

Više o predmetu

Odabrane matematičke metode analize podataka

Sticanje opštih znanja o matematičkim metodama analize podataka i mogućnostima njihove primene.

Više o predmetu

Obrada prirodnih jezika

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima i tehnikama statističke obrade prirodnih jezika. Prikaz nekih od glavnih morfoloških, sintaksnih i semantičkih problema iz računarske obrade prirodnih jezika i upoznavanje sa metodama njihovog rešavanja.

Više o predmetu

Izborni predmeti 2

Finansijske tehnologije

Cilj predmeta je da polaznicima približi osnovne principe, metode, tehnike i postupke po kojima savremene finansijske tehnologije menjaju finansijski sistem zasnovan na tradicionalnom (FIAT) novcu, bankarstvu i finansijskim tržištima. Poseban cilj je da se studenti…

Više o predmetu

Cloud infrastruktura i servisi

Cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa tehničkim i organizacionim aspektima cloud computing-a, kroz analizu modela, tehničih rešenja, rizika i sigurnosnih aspekata cloud tehnologija. Pored servisa za virtuelizaciju resursa, poseban cilj je da…

Više o predmetu

Primenjeno paralelno programiranje

Upoznavanje sa osnovnim konceptima modernih paralelnih računarskih sistema i principa paralelnog programiranja. Detaljno upoznavanje sa nekoliko najznačajnijih paralelnih programskih modela.

Više o predmetu

Tehnički i pravni aspekti zaštite podataka o ličnosti

Upoznavanje studenata sa tehnologijama zaštite računarskih sistema i osnovnim principima zaštite računarskih mreža i računarskih sistema. Razumevanje, primena i upravljanje rizicima. Razumevanje problema bezbednosti podataka i računarskih sistema. Razumevanje pravnog okvira u oblasti informacione bezbednosti…

Više o predmetu

Profesionalni i etički aspekti računarstva

Upoznavanje studenata sa problemima i izazovima sa kojima se suočavaju računarski profesionalci i korisnici računara u savremenom društvu. Sagledavanje socijalnih, pravnih i etičkih aspekata profesije, kao i njenog istorijskog razvoja i potencijala za budućnost. Isticanje…

Više o predmetu