IT projektni menadžment

Uključene obrazovne institucije

Elektrotehnički fakultet / Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Sticanje naučnih i stručnih znanja iz teorije i prakse upravljanja projektima neophodnih za pripremu studenata, kao budućih IT projektnih menadžera.
Sticanje znanja i veština potrebnih za upravljanje projektima u toku svih faza životnog ciklusa projekta, uključujući inicijaciju, planiranje, kontrolu, izvršenje i zatvaranje projekta.
Unapređenje menadžerskih veština i sposobnosti za definisanje obuhvata projekta, projektnog plana i upravljanje vremenom, troškovima, resursima, kvalitetom, rizikom, ugovorima i komunikacijama u pripremi i realizaciji projekata.

Razumevanje uloge i glavnih zadataka IT projektnih menadžera
Prepoznavanje ključnih aspekata u procedurama IT projektnog menadžmenta
Opis najboljih praksi u procesima IT projektnog menadžmenta
Kreiranje organizacije i projektnih timova visokih performansi
Strukturiranje i procene u okviru projekata
Planiranje projekata, uključujući upravljanje rizikom i kvalitetom
Projektna kontrola
Sticanje osnovnih znanja za budući razvoj karijere u različitim oblastima IT projektnog menadžmenta

Teorijska nastava

Tehnike projektnog menadžmenta. U skladu sa standardom u oblasti projektnog menadžmenta (Project management body of knowledge – PMBOK), cilj je opisati glavne tehnike koje se koriste za upravljanje projektom. Glavne oblasti znanja koje će biti pokrivene su obuhvat, vreme, troškovi, ljudski resursi, rizik, kvalitet, upravljanje komunikacijom i upravljanje promenama. Fokus ostaje na IT projektima i specifičnim tehnikama koje ilustruju način na koji efikasnije pristupiti određenim zadacima ili oblastima.
Agilni menadžment i druge nove prakse. Primena tehnika koje su se pokazale efektivnim u različitim situacijama, poput agilnih praksa i procesi na primer SCRUM i Lean tehnika upravljanja.
Projektna iskustva. Prezentacija različitih studija slučaja koje će ilustrovati aspekte sa kojima će se projektni menadžeri nositi u svakodnevnoj praksi.

Praktična nastava

„Tradicionalni“ i agilni procesi, poput waterfall i SCRUM.
Tehnike za selekciju i inicijaciju projekata
Upravljanje obuhvatom
Upravljanje vremenom, uključujući gantograme, proračun kritičnog puta i skraćivanja trajanja projekta, procene korišćenjem COCOMO i upravljanje kritičnim lancima.
Upravljanje troškovima, sa fokusom na budžetiranje i određivanje troškova Upravljanje rizikom
Upravljanje vremenom
Praćenje projekta i kontrola, uključujući analize zasnovane na metodi ostvarene vrednosti Savladavanje rada sa Microsoft Project, Jira, Trello
Simulacija upravljanja projektom pomoću softvera Harvard Business School