Računarska grafika

Računarska grafika

Uključene obrazovne institucije

Elektrotehnički fakultet / Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Razumevanje i ovladavanje principima računarske 2D i 3D grafike, animacije i interakcije sa korisnikom. Savladavanje praktičnih veština programiranja grafičkih aplikacija, teoretskih osnova i tehnologije uređaja računarske grafike.

Nakon uspešno savladanog kursa, studenti će biti sposobni da: (1) interpretiraju i primenjuju najvažnije algoritme računarske grafike; (2) kreiraju 2D i 3D grafičke aplikacije zasnovane na biblioteci klasa JavaFX; (3) opišu principe rada uređaja koji se koriste u računarskoj grafici.

Teorijska nastava

Uvod u interaktivnu računarsku grafiku. Grafička biblioteka JavaFX – 2D grafika. Geometrijske primitive. Atributi. Crtanje krivih linija. 2D transformacije. Animacija. Interakcija. 3D transformacije. Projekcija. Prikazne transfromacije. Kamera. Svetlost i senčenje. Grafička biblioteka JavaFX – 3D grafika. Svojstva materijala. Tekstura. Rasterizacija primitiva: prava linija i kružnica. Popunjavanje poligona. Popunjavanje oblasti. Odsecanje. Sakrivanje površi. Sistemi boja. Tehnologije U/I uređaja.

Praktična nastava

Izrada zadataka iz 2D i 3D grafike korišćenjem biblioteke JavaFX. Teoretski zadaci iz crtanja krivih, 2D i 3D transformacija i rasterizacije primitiva. 4 laboratorijske vežbe: po jedna pokazna i jedna kontrolna iz 2D i 3D grafike. Domaći zadaci iz 2D i 3D grafike kao nadgradnja kontrolne laboratorijske vežbe i osnova za izradu diplomskih i master radova.