Distribuirani računarski sistemi

Distribuirani računarski sistemi

Uključene obrazovne institucije

Elektrotehnički fakultet / Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Upoznavanje studenata sa konceptima nauke o podacima. Predmet za cilj ima da predstavi oblasti, alate i tehnike nauke o podacima. Student treba da stekne praktična znanja i veštine koji će mu omogućiti da efikasno i efektivno koristi podatke sa ciljem unapređenja procesa donošenja poslovnih odluka.

Studenti poseduju znanja iz oblasti nauke o podacima, veštačke inteligencije, poslovne analitike, otkrivanje zakonitosti u podacima, mašinskog učenja.

Studenti su u stanju da prepoznaju u praktičnim primenama koncepte nauke o podacima i da predlože potencijalno rešenje.

Studenti su sposobni da primenjuju alate nauke o podacima (poslovno izveštavanje i otkrivanje zakonitosti u podacima) i analiziraju veliku količinu podataka.

Uvod u nauku o podacima
Klasifikacija i regresija (Prediktivna analitika)
Klasterovanje i analiza glavnih komponenti (Deskriptivna analitika) Optimizacija i heuristika (Preskriptivna analitika) Pretprocesiranje podataka
Vizualizacija podataka
Tehnologije veštačke inteligencije
Simulacione metode i tehnike
Primene veštačke inteligencije
Analiza vremenskih serija