Inženjerske osnove IoT sistema

Uključene obrazovne institucije

Elektrotehnički fakultet / Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Upoznavanje studenata sa temeljnim softverskim i hardverskim slojem, neophodnim za realizaciju komponenti za internet inteligentnih uređaja (IoT), sa akcentom na primenu u industrijskim i rezidencijalnim aplikacijama. Kurs integriše teoriju (predavanja, studentske prezentacije), i praktične projekte.

Razumevanje koncepta i tehnologije interneta inteligentnih uređaja (IoT).
Kompetentnost u programiranju, integraciji u sistem i realizaciji IoT komponenti naročito onih iz osnovnog sloja. Kompetentnost u korišćenju tipičnog namenskog softvera, perifernog hardvera i mrežnih senzora.

Teorijska nastava

Uvod u Internet of Things, Industrial Internet of things, M2M, Internet of Heavier Things. IoT oblasti primene. IoT referentni arhitekuralni modeli, Edge, Fog i Cloud obrada podataka. Osnove hardverskih i softverskih resursa namenjenih za projektovanje i realizaciju temeljnih IoT uređaja. Senzori, aktuatori i ostali pametni objekti. Progrmiranje IoT namenskih sistema. Integracija na Cloud, i Cloud servisi.

Praktična nastava

Upoznavanje sa odabranom prenosivom platformom za IoT: hardver, programsko okruženje i podrška, senzori, otvorena baza znanja i aplikacija. Programiranje odabranih aplikacija:
Ekspanzija platforme. Umrežavanje. Pristup na Cloud. Povezivanje sa mobilnim uređajima.