Programi

Napredne IT u digitalnoj transformaciji

Kurikulum Master 4.0 programa Napredne informacione tehnologije u digitalnoj transformaciji čine četiri modula od kojih se student pri upisu opredeljuje za jedan: Analiza podataka, Distribuirano računarstvo, Interaktivno računarstvo i Organizacija i upravljanje.

Modul Interaktivno računarstvo

Kurikulum Master 4.0 programa Napredne informacione tehnologije u digitalnoj transformaciji čine četiri modula od kojih se student pri upisu opredeljuje za jedan; Analiza podataka, Distribuirano računarstvo, Interaktivno računarstvo i Organizacija i upravljanje.

Modul Interaktivno računarstvo je multidisciplinarni modul koji povezuje i objedinjuje više naučnih oblasti kao što su informacioni sistemi, računarske nauke, dizajn, medicina i psihologija, čime su obuhvaćeni najvažniji aspekti interakcije čoveka i računara. Glavni cilj modula je da studenti ovladaju potrebnim veštinama i znanjima, tako da primenom novih tehnologija i najbolje prakse u ovoj oblasti postanu lideri u dizajnu, primeni i proceni nove generacije interfejsa između čoveka i računara.

U prva dva semestra student treba da položi ukupno 10 predmeta: šest predmeta koji su obavezni, dva iz izborne grupe uže stručnih predmeta konkretnog modula (Izborni 1) i dva predmeta iz izborne grupe svih modula (Izborni 2). Treći semestar posvećen je stručnoj praksi, timskom startap projektu i završnom radu.

Obavezni predmeti

Distribuirani računarski sistemi

Upoznavanje studenata sa konceptima nauke o podacima. Predmet za cilj ima da predstavi oblasti, alate i tehnike nauke o podacima. Student treba da stekne praktična znanja i veštine koji će mu omogućiti da efikasno i…

Više o predmetu

Nauka o podacima

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima distribuiranog programiranja. Uvođenje pojma različitih nivoa apstrakcije u konkurentnom i distribuiranom programiranju. Osposobljavanje studenata za pisanje konkurentnih i distribuiranih programa za najčešće probleme u različitim programskim jezicima.

Više o predmetu

Interakcija čovek-računar

Osposobljavanje polaznika da u skladu sa opšteprihvaćenim metodama projektovanja programskih sistema definišu korisničke zahteve u domenu interakcije korisnika i sistema, izvrše analizu, projektuju, implementiraju i evaluiraju elemente korisničkog interfejsa.

Više o predmetu

Organizacija i upravljanje poslovnim modelima u IKT industrijama

Cilj nastave je da se studenti upoznaju sa šablonom poslovnih modela, različitim poslovnim modelima prikladnim za digitalno okruženje, upoznaju modele i postupak projektovanja organizacije, kao i da steknu osnovne veštine, savladaju metode i tehnike koje…

Više o predmetu

Računarska grafika

Razumevanje i ovladavanje principima računarske 2D i 3D grafike, animacije i interakcije sa korisnikom. Savladavanje praktičnih veština programiranja grafičkih aplikacija, teoretskih osnova i tehnologije uređaja računarske grafike.

Više o predmetu

Dizajn interaktivnih multimedija

Razumavanje koncepta multimedija i gradivnih blokova multimedija u kontekstu kreiranja interaktivnih multimedijalnih sistema. Upoznavanje sa komponentama interaktivnih multimedijalnih sistema, njihovim dizajniranjem i integracijom. Razumevanje interaktivnosti i mogućnosti unapređenja performansi interakcije multimedijalnih sistema.

Više o predmetu

Izborni predmeti 1

Računarska simulacija i virtuelna realnost

Cilj ovog predmeta je da studente upozna sa osnovnim konceptima, principima, modelima i tehnikama računarske simulacije i virtuelne realnosti i da ukaže na mogućnosti njene primene.

Više o predmetu

Kognitivni aspekti korisničkog iskustva interakcije čoveka i računara

Razumevanje interakcije čovek-računar iz perspektive korisnika i razumevanje korisničkog iskustva sa posebnim osvrtom na kognitivne osobenosti (i ograničenja) korisnika. Upoznavanje sa kognitivnim procesima angažovanim tokom interakcije čoveka sa računarom i primena principa usklađivanja performansi sistema…

Više o predmetu

Računarske igre

Sticanje teorijskih znanja i praktičnih veština potrebnih za razvoj računarskih 2D i 3D video igara.

Više o predmetu

Izborni predmeti 2

Cloud infrastruktura i servisi

Cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa tehničkim i organizacionim aspektima cloud computing-a, kroz analizu modela, tehničih rešenja, rizika i sigurnosnih aspekata cloud tehnologija. Pored servisa za virtuelizaciju resursa, poseban cilj je da…

Više o predmetu

Optimizacija i simulacija u poslovnoj analitici

Upoznavanje studenata sa konceptima i primenama matematičkog modeliranja i rešavanja modela metodama operacionih istraživanja. Predmet za cilj ima da predstavi metode analize vremenskih serija, kao i široke mogućnosti primene simulacionih metoda i tehnika.

Više o predmetu

IoT mreže, sistemi i njihova primena

Upoznavanje studenata sa arhitekturom, protokolima, aktuelnim tehnologijama i stanjem istraživanja u oblasti dizajna inteligentnih objekata. Upoznavanje studenata sa principima rada i dizajna pametnih uređaja, tehnologijama za njihovo umrežavanje, razvojem aplikacija, problemima bezbednosti i principima obrade…

Više o predmetu

Razvoj aplikacija u Cloud okruženju

Upoznavanje sa konceptima elektronskog poslovanja i elementima potrebne hardversko softverske infrastrukture u Cloud okruženju.

Više o predmetu

Neuralne mreže

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima neuralnih mreža, različitim arhitekturama, sposobnostima učenja neuralnih mreža itd. Osposobljavanje studenata da samostalno projektuju neuralne mreže i duboke neuralne mreže za inženjerske aplikacije, digitalnu obradu signala, telekomunikacije itd.

Više o predmetu

Marketing i prodaja u digitalnom okruženju

Cilj predmeta je da studente upozna sa transformacijama koje digitalne tehnologije donose marketingu i prodaji. Sticanje znanja za kreiranje digitalne marekting strategije. Unaprede znanja o kreiranju strategije prodaje ka krajnjim i poslovnim klijentima online.

Više o predmetu

Primene veštačke inteligencije

Upoznavanje sa aktuelnim tehnologijama veštačke inteligencije (VI) i njihovim primenama u različitim domenima. Upoznavanje sa softverskim bibliotekama otvorenog koda koje implementiraju različite algoritme VI i omogućuju razvoj  inteligentnih softveskih aplikacija. Ovladavanje praktičnim veštinama potrebnim za…

Više o predmetu