IoT mreže, sistemi i njihova primena

IoT mreže

Uključene obrazovne institucije

Elektrotehnički fakultet / Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Upoznavanje studenata sa arhitekturom, protokolima, aktuelnim tehnologijama i stanjem istraživanja u oblasti dizajna inteligentnih objekata. Upoznavanje studenata sa principima rada i dizajna pametnih uređaja, tehnologijama za njihovo umrežavanje, razvojem aplikacija, problemima bezbednosti i principima obrade podataka u oblasti IoT mreža. Upoznavanje studenata sa platformama za dinamičku integraciju i upravljanje inteligentnim objektima. Osposobljavanje studenata za umrežavanje pametnih uređaja, implementaciju platformi i inteligentnih okruženja i rad na razvoju rešenja za različite oblasti primene IoT tehnologije. Osposobljavanje studenata za razumevanje principa integracije inteligentnih objekata u komunikacione mreže kroz razvoj konkretnih rešenja. Koncept pametnih gradova i primena M2M/IoT rešenja u pametnim gradovima i poljoprivredi. Biznis modeli za IoT rešenja.

Studenti stiču osnovna znanja o internetu pametnih uređaja, kao i o konceptima rada, dizajna i primene IoT uređaja, platformi i mreža, koja omogućavaju: dalje usavršavanje u oblasti IoT, korišćenje postojećih IoT platformi, umrežavanje IoT modula, uključivanje u projekte razvoja IoT uređaja i aplikacija, učešće u dizajnu inteligentnih okruženja i kompletnih rešenja za primene IoT. Nakon položenog ispita studenti će biti osposobljeni da:

– Učestvuju u dizajniranju i realizaciji rešenja i primeni inteligentnih objekata u M2M i IoT (Internet of Things) sitemima
– Učestvuju u integraciji M2M/IoT inteligentnih objekata u telekomunikacione mreže i sisteme
– Kreiraju biznis model i biznis „canvas“ za kreirano rešenje – Samostalno unapređuju svoje znanje i istraživanja

Teorijska nastava

Teorijska nastava Definicija inteligentnih objekata i njihove primene.Pregled istraživačkih aktivnosti. M2M komunikacije i primena. Arhitektura u M2M komunikacionim sistemima. Standardizacija M2M komunikacionih sistema. Integracija M2M inteligentnih objekata u telekomunikacione sisteme i mreže.Uticaj M2M servisa na mobilne komunikacione sisteme. Analiza M2M platformi.Operativni sistemi. Pregled komunikacionih protokola za interakciju sa inteligentnim objektima i kooperaciju inteligentnih objekata. Uvod u IoT, primene i aplikacije. Integracija i primena inteligentnih objekata u IoT sistemima. Koncept pametnog grada. Primena IoTa u pametnim gradovima i poljoprivredi. IoT biznis modeli. Principi IoT i konvergencija različitih koncepata. Arhitektura i dizajn IoT mreža. Pametni uređaji i tehnologije za umrežavanje. IoT mrežni sloj. Aplikacioni protokoli za IoT. Principi razvoja IoT aplikacija. Tehnike obrade i analize podataka u okviru IoT mreža. Bezbednost u IoT mrežama. Standardizacija IoT mreža. Praktični primeri IoT mreža.

Praktična nastava

Auditorne vežbe sa detaljnijim prikazom pojedinih rešenja u oblasti IoT. Praktična nastava, demonstracije i vežbe u laboratoriji. Samostalni ili grupni (timski) rad na izradi projekta sa prezentacijom rezultata. Upotreba mobilnih telefona za interakciju sa okolinom („participatory sensing“). Pregled mobilnih komunikacionih uređaja (Android i iFone). Programiranje android aplikacija. Mobilni telefon kao gejtvej. Komunikacija preko mobilne mreže. Upotreba aktulenih hardverskih platformi za razvoj M2M/IoT aplikacija: Raspberi Pi, Arduino.