Osnovni optimizacioni algoritmi u inženjerstvu

Osnovni optimizacioni algoritmi u inženjerstvu

Uključene obrazovne institucije

Elektrotehnički fakultet / Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Detaljno upoznavanje sa optimizacionim algoritmima koji se najčešće koriste u inženjerskoj
praksi. Uvođenje u koncepte rešavanja optimzacionih problema u situacijama od interesa u praksi..

Osposobljavanje za praktičnu primenu optimizacionih algoritama u rešavanju inženjerskih
problema.

Teorijska nastava

Pregled pojmova i predstavljanje osnovne teorije rešavanja optimizacionih problema. Pregled
generalnih klasa optimizacionih problema. Podele optimizacionih algoritama. Slučajno
pretraživanje, sistematsko pretraživanje, gradijentni metod, tradicionalni metodi, simpleks
algoritmi, genetički algoritam, simulirano kaljenje, diferencijalna evolucija i algoritam kretanja
jata. Višekriterijumska optimizacija. Pareto front i njegovo određivanje. Primeri praktičnih
primena optimizacionih algoritama.

Praktična nastava

Rešavanje optimizacionih problema korišćnjem računara.