Računarski interfejsi

Računarski interfejsi

Uključene obrazovne institucije

Elektrotehnički fakultet / Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Cilj kursa je upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i konceptima prenosa podataka koji se sreću kod računarskih sistema. Analiziraju se standardni interfejsi, komunikacioni protokoli i modeli mrežne komunikacije. Studenti se upoznaju sa integrisanim komunikacionim kontrolerima i načinima njihovog povezivanja, kao i primerima specifičnih industrijskih i bežičnih komunikacionih interfejsa.

Osposobljavanje za projektovanje i razvoj različitih tipova komunikacionih tehnologija za raznovrsne primene u složenim sistemima i računarskim mrežama. Osposobljavanje za razvoj i implementaciju komunikacionih protokola, specifičnih formata i mehanizama komunikacije koji se sreću kod industrijskih komunikacionih interfejsa.

Teorijska nastava

Pojmovi i koncepti prenosa podataka, klasifikacija interfejsa. USB interfejs, elementi transfera, stanja magistrale, formati paketa. Eternet interfejs, osnovne funkcije. Modeli mrežne komunikacije, TCP/IP i OSI model. Standardni protokoli i tehnologije mrežne komunikacije. Bežični komunikacioni interfejsi, mehanizmi pristupa, protokoli komunikacije. Primeri industrijskih komunikacionih protokola.

Praktična nastava

Kroz rad na konkretnim istraživačkim i razvojnim projektima.