IT inovacije i preduzetništvo

IT inovacije i preduzetništvo

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Kragujevcu

Predmet je koncipiran sa osnovnim ciljem da obezbedi obrazovanje studenata računarstva i informatike u oblasti osnova preduzetništva sa oba relevantna aspekta: 1) kreiranje novog biznisa i 2) razvoj preduzetničkog stanja svesti, preduzetničkih veština i ličnih kvaliteta.

Na kraju kursa očekuje se da student ima:

– Osnovna znanja neophodna za jasno razumevanje kompleksne prirode preduzetništva, karakteristika preduzetnika, i koncepta preduzetničkog procesa.

– Osnovne preduzetničkih veština neophodnih za uspešno započinjanje karijere u oblasti preduzetništva – bilo da se radi o startovanju nove kompanije, ili preduzetničkom ponašanju unutar postojeće organizacije.

– Svest o postojanju problema u okruženju, kao i da bude u stanju da iste identifikuje i traga za rešenjima koja mogu biti osnova inovativnog biznisa.

– Svest o značaju preduzetništva i preuzimanja odgovornosti za sopstvenu sudbinu, napuštanje filozofije “dobiti posao” i prihvatanje filozofije “kreirati posao sam”;

– Svest o potrebi life – long proces edukacije u oblasti preduzetništva

– Upravljanje inovacijama i transfer tehnologija

Teorijska nastava

Preduzetništvo (pojam i razvoj preduzetništva, vrste preduzetništva, značaj preduzetništva). Preduzetnik (pojam, karakteristike preduzetnika, ponašanje preduzetnika, poreklo preduzetnika, motivi preduzetnika, preduzetnička kultura). Preduzetnički proces (karakteristike, modeli, elementi). Preduzetničke performanse. Inovacija – bazni instrument preduzetništva (pojam, izvori inovativnog ponašanja, proces inovacije, zaštita intelektualne svojine). Iniciranje preduzetničkog ulaganja (ideja, razvoj ideje, biznis plan, implemenetiranje ideje). Elementi i karakteristike korporativnog preduzetništva.

Praktična nastava

Vežbe su auditornog tipa i podrazumevaju pripremu, izradu i odbranu Timskog projekta 1 (intervju preduzetnika) i Timskog projekta 2 (pisana studija slučaja)