Interakcija čovek-računar

Interakcija čovek-računar (2)

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Kragujevcu

Predmet razmatra koncepte interakcije čoveka i računara sa obe strane korisničkog interfejsa, uključujući ljudske faktore, analizu performansi, procese saznavanja, studije upotrebe, stilove
interakcije. Obrađuje se i postupak razvoja korisničkog interfejsa sa naglaskom na dizajn prilagođen korisniku i metodologiju vrednovanja interfejsa.

Student na kraju kursa razume značaj ljudskog faktora, kognitivnih procesa, okruženja i obuke korisnika i uspešno ih primenjuje pri razvoju, implementaciji i analizi performansi korisničkog interfejsa.

Teorijska nastava

Koncepti interakcije i interfejsa. Evolucija interfejsa računara. Problemi interakcije između čoveka i računara. Razumevanje korisnika: kognitivni principi i kognitivna ergonomija. Vrste i primeri korisničkih interfejsa. Grafički korisnički interfejsi. Percepcijski korisnički interfejsi. Korisnički interfejsi zasnovani na pažnji. Web-orijentisani korisnički interfejsi. Inteligentni korisnički interfejsi i adaptacija prema potrebama korisnika. Metodologija razvoja korisničkog interfejsa. Važnost dobrog dizajna i poznavanje modela korisnika. Modeliranje zadatka orijentisano ka korisniku. Organizacija grafičkog prikaza intefejsa. Sistemi menija i prozora. Povratne informacije i korisnička podrška. Koncept upotrebljivosti. Vrednovanje upotrebljivosti korisničkih interfejsa. Prepoznavanje rukopisa. Računarska vizija. Sveobuhvatno računarstvo. Virtuelna realnost. Softverski alati za razvoj korisničkih interfejsa.

Praktična nastava

Grupna analiza i diskusija pojedinih tema, izabranih članaka i seminarskih radova. Rešavanje dodeljenih zadataka i problema, kako samostalno, tako i pod nadzorom nastavnika.