Elektronska trgovina

Elektronska trgovina

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Kragujevcu

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa savremenim teorijskim i praktičnim aspektima
elektronske trgovine, kao i sa arhitekturom e-trgovine, primenom savremenih tehnoloških
rešenja, metoda, tehnika i alata u implementaciji e-trgovine, najznačajnijim poslovnim modelima
e-trgovine i njihovim karakteristikama, sistemima plaćanja u e-trgovini, pravnim aspektima i
prespektivama daljeg razvoja e-trgovine.

– Znanje i razumevanje osnovnih koncepata, tehnologija i modela elektronske trgovine,
– Praktična znanja i veštine o metodama, tehnikama i softverskim alatima za razvoj sistema i
aplikacija za elektronsku trgovinu.

Teorijska nastava

Koncepti i principi elektronske trgovine. Najznačajniji poslovni modeli e-trgovine (B2B, B2C, C2C). Mobilna trgovina. Sistemi plaćanja u e-trgovini. Društvene mreže u e-trgovini. Infrastruktura e-trgovine. Razvoj novih tehnologija u tradicionalnim trgovinskim lancima. Globalizacija e-trgovine. Strategija i implementacija e-trgovine. Alati za razvoj e-prodavnica. Menadžment e-trgovine. Značaj i metode marketinga u e-trgovini. Zakonska i etička pitanja koja se odnose na e-trgovinu. Pitanja zaštite privatnosti i prava potrošača i prodavaca u e-trgovini. Perspektive daljeg razvoja e-trgovine.

Praktična nastava

Analiza savremenih modela za elektronsku trgovinu. Praktičan rad na računarima na sistemima i aplikacijama za elektronsku trgovinu. Analize slučaja: primera e-trgovine. Seminarski rad: izrada e-prodavnice na nekom od CMS sistema otvorenog koda.