Biološki inspirisano računarstvo

Biološki inspirisano računarstvo

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Kragujevcu

Upoznavanje studenata sa konceptima i tehnikama biološkog računarstva, odabranim primerima
primena evolutivnog računarstva i genetskim algoritmima.

Po završenom kursu studenti će biti sposobni da reše probleme biološki inspirisanog
računarstva korišćenjem pristupa evolutivnog računarstva i genetskim algoritmima.

Teorijska nastava

Evolutivni algoritam. Genetski algoritmi. Evolutivne strategije. Neuronske mreže.
Hibridizacija sa drugim tehnikama, mametički algoritmi. Šeme za klasifikaciju, pretragu i
optimizaciju bazirane na biološkom računarstvu. Koevolucija, interaktivna evolucija.

Praktična nastava

Vežbe se izvode u računarskoj učionici. Izrada projekta sa praktičnim i konkretnim problemom.