Računarstvo u oblaku

Računarstvo u oblaku

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Kragujevcu

Cilj kursa je da pruži detaljno znanje i razumevanje obima računarstva u oblaku i svih nivoa servisne orijentacije (SaaS), pruži znanje o infrastrukturi, platformama i aplikacijama u vidu usluga, upozna se sa obrascima dizajna, arhitektonske modele i najbolje prakse.

Studenti će biti u mogućnosti da razviju infrastrukturu za rad javnih, hibridnih i privatnih tipova infrastrukture, da dizajniraju i implementiraju arhitekturu PaaS servisa, dizajniraju i implementiraju aplikacije na bazi PaaS, razumeju specifičnosti arhitektura i infrastrukture u Oblaku. Studenti će biti obučeni da razviju SaaS aplikacije na najvažnijim PaaS / IaaS platformama.

Teorijska nastava

Razvijanje aplikacija za serversku stranu. Definicija računarstva u oblaku, svrha, uloga i značaj, ciljevi. Izazovi: Upravljanje infrastrukturom, arhitektura aplikacija u oblaku, skladištenje podataka, bezbednost, drugi aspekti. Karakteristike: elastičnost i skalabilnost, pristup u vidu usluga, monitoringa, deljenje resursa (udruživanje), itd. Modeli usluga: IaaS (Infrastructure-as-a-Service), PaaS (Platform-as-a-Service), SaaS (Software-as-a-Service).

Detaljni pregled IaaS-a:

– Pregled pojmova, arhitektonska perspektiva
– Privatni, javni i hibridni tip usluge.
– Upoznavanje i upoređivanje najvažnijih IaaS tehnologija

Detaljni pregled PaaS-a:

– Pregled pojmova, arhitektonska perspektiva
– Promene u modelima razvoja: postojanost podataka: distribuirani fajl sistem, nestrukturirano skladištenje, NoSQL baza podataka, SQL baza podataka u oblaku; Poslovni nivo: Veb servisi, REST usluge.
– Razumevanje i poređenje glavnih PaaS tehnologija za Java EE: Azure, Google App Engine, itd.

Detaljni pregled SaaS-a:

– Pregled pojmova, arhitektonska perspektiva
– Modeli pristupa, koncepti razvoja
– Poslovni modeli, usluge (lokacija, isporuka podataka, obogaćivanje podataka, usluge integracije, poslovna inteligencija, itd.). Modeli implementacije.
– Privatni, javni, hibridni oblak
– Upravljanje, SLA i KoS

Praktična nastava

Instaliranje, podešavanje i konfigurisanje

– Razvoj aplikacija za oblak
– Konfigurisanje hibridnog oblaka
– Upoznavanje najvažnijih javnih oblaka: Amazon, Google App Engine, Azure, OpenStack, itd.