Uvod u nauku o podacima

Uvod u nauku o podacima

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Kragujevcu

Cilj predmeta je da student upozna sve glavne aspekte nauke o podacima, da nauči da koristi softverske alate, upravlja podacima, prezentuje ih i analizira. U okviru kursa će studentu biti omogućen kontakt sa dobrim praksama iz industrije i istraživanja.

Student je ovladao tehnikama upravljanja podataka. Ume da odabere odgovarajući način prikaza podataka. Ume da koristi osnovne metode mašinskog učenja i statistike. Ume da pripremi adekvatan izveštaj. Prepoznaje potencijalne sigurnosne, privatne i etičke probleme pri radu sa podacima. Ume da odabere odgovarajuću licencu za radove i softver.

Teorijska nastava

Kurs pruža uvodni pregled tema relevantnih za nauku o podacima.

Procesiranje podataka – Dobavljanje. Skladištenje. Prečišćavanje. Sumiranje. Vizuelizacija.

Analiza – Predviđanje. Klasterizacija. Statističko zaključivanje.

Poslovni i društveni apekti – Privatnost. Sigurnost. Etika. Licence. Intelektualna svojina.

Praktična nastava

Python i R bibiloteke. Upotreba pomoćni alata za verzionisanje (Github) i ponovljivost (Jupyter). Upotreba javnih repozitorijuma – ArXiv, Zenodo.