Analiza multimedijalnih podataka

Analiza multimedijalnih podataka

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Kragujevcu

Osnovni cilj predmeta je da studenti steknu teorijska i praktična znanja u oblasti analize sadržaja multimedijalnih podataka uključujući analizu govora, analizu slike i video materijala u cilju njihove primene u bezbednosnim sistemima

Studenti će se upoznati sa glavnim karakteristikama govora kao signala i tehnikama za analizu govora. Takođe će steći znanja iz oblasti analize slike uključujući segmentaciju kao osnovu za klasifikaciju slika, klasifikaciju na osnovu boja i spektralnih parametara slika i video materijala

Teorijska nastava

Problemi analize nestruktuiranih podtaka. Govor kao signal, njegovi parametri i elementi koji mogu da se koriste za klasifikaciju. Procena nivoa stresa na osnovu analize govora. Slika kao dvodimenzionalni signal. Filtriranje i transformacija slike kao osnova analize. Klasifikacija slika na osnovu boja, objekata i sl. Ocena kvaliteta slike. Karakteristike video materijala i njegova analiza. Segmentacija video materijala i praćenje. Ocena kvaliteta video materijala. Zaštita slike i video materijala – Watermarking.

Praktična nastava

Realizacija osnovnih algoritama za analizu govora i slike u MATLAB okruženju. Projekti iz oblasti analize govora, slike, video materijala