Bioinformatika

Bioinformatika (3)

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Kragujevcu

Upoznavanje studenata sa konceptima i tehnikama bioinformatike. Sekvenciranje DNK, RNK i rad sa proteinskim strukturama.

Po završenom kursu studenti će biti osposobljeni za rad sa sekvencama DNK i RNK, trodimenzionalnim proteinskim strukturama i pojedinačnim sekvencama proteina. Studenti će steći znanja neophodna za dalji naučnoistraživački rad u oblasti bioinformatike.

Teorijska nastava

Mašinsko učenje u bioinformatici. Korišćenje baza podataka nukleotidne sekvence. Korišćenje baza podataka proteina i specijalizovanih sekvenci. Rad sa jedinstvenom DNK sekvencom. Rad sa pojedinačnom sekvencom proteina. Pretraga sličnosti u bazi podataka sekvenci. Poređenje dve sekvence. Poravnavanje višestrukih sekvenci. Uređivanje poravnanja. Rad sa trodimenzionalnim proteinskim strukturama. Rad sa RNK. Izgradnja filogenetskih stabala.

Praktična nastava

Vežbe se izvode u računarskoj učionici. Izrada projekta sa praktičnim i konkretnim problemom.