Obrada slika

Obrada slika

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Kragujevcu

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovama kompjuterske grafike kao što su procesiranje vizuelnih signala, detekcija ivica i izdvajanje linija, obrada tekstura, predstavljanje karakteristike scene, pokret, stereovizija i razne metode za obradu slika. Takođe je cilj da studenti mogu samostalno da urade jedan složen projekat iz kompjuterske grafike.

Posle savladanog programa i položenog ispita iz predmeta Obrada slika, kandidati će moći da se uključe u istraživački i naučni rad iz ove nove oblasti. Biće osposobljeni za procesiranje vizuelnih signala, korišćenje metoda za odbradu slika, i formiranje trodimenzionalne slike u kompjuterskoj tomografiji, kao i korišćenje Fuzzy logike u obradi slike. Kandidati će moći ova znanja da primenjuju u softverskoj industriji u oblasti razvoja edukacionog softvera, filmskih animacija, reklamnih spotova, vojnoj industriji, automobilskoj industriji, biomedicinskoj industriji itd.

Teorijska nastava

Procesiranje vizuelnih signala. Detekcija ivica i izdvajanje linija. Analiza po delovima. Tekstura. Predstavljanje karakteristike scene. Pokret. Stereovizija. Metode određivanja oblika. Metoda za obradu rentgenske slike. Metoda za formiranje i analizu slike u kompjuterskoj tomografiji. Metode za analizu slike dobijene ultrazvukom. Metoda za obradu termovizijske slike. Metode formiranja trodimenzioinalne slike u kompjuterskoj tomografiji. Image fusion. Fuzzy logika u obradi slike. Promena prepoznavanja oblika.

Praktična nastava

U okviru studijskog istraživačkog rada studenti će biti osposobljeni za osnovna istraživanja u oblasti predmeta.