Odabrana poglavlja statistike

Odabrana poglavlja statistike

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Kragujevcu

Cilj predmeta je dublje razumevanje statističkih metoda. Upoznavanje sa elementima teorije uzoraka i planiranja eksperimenata. Upoznavanje, razumevanje i adekvatna primenaanalize varijanse, regresine analize, ako i neparametarskih testova. Ovladavanje nekim od softverskih paketa za statističke analize.

Student je ovladao elementima teorije uzoraka i planiranja eksperimenata, analizom varijanse, regresionom analizom, kai i neparametarskim testovima. Stekao je neophodno teorijsko znanje i osposobljen je da primenjuje metode matematičke statistike u različitim istraživanjima, kao i da samostalno koristeći odgovarajući softverski paket obradi statističke podatke.

Teorijska nastava

Uzoračka anketa, tehnike uzorkovanja i planiranje eksperimenata. Analiza varijansi. Linearna regresija. Višestruka regresija. Binarna logistička regresija. Neparametarski testovi.

Praktična nastava

Praktična primena znanja stečenih na teorijskoj nastavi kroz izradu zadataka i rad u programskom paketu za statističku obradu podataka. Rad na konkretnom istraživanju, odnosno obrada realnih statističkih podataka i izvođenje odgovarajućih statističkih zaključaka.