Profesionalni i etički aspekti računarstva

Profesionalni i etički aspekti računarstva

Uključene obrazovne institucije

Elektrotehnički fakultet / Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Oblast

Etika

Upoznavanje studenata sa problemima i izazovima sa kojima se suočavaju računarski profesionalci i korisnici računara u savremenom društvu. Sagledavanje socijalnih, pravnih i etičkih aspekata profesije, kao i njenog istorijskog razvoja i potencijala za budućnost. Isticanje značaja netehničkih aspekta profesije i uticaja uvođenja novih hardverskih i softverskih proizvoda na društvo, grupe i pojedince.

Studenti će biti u stanju da: identifikuju značajne, kontinuirane trendove u istoriji računarstva, razumeju naučne doprinose ove oblasti i procene uticaj oblasti na razvoj nauke, procene društvene promene nastale upotrebom računara, zaštite privatnost i suprotstave se socijalnom inženjeringu, razumeju posledice softverske piraterije, napišu pravilnik o politici sigurnosti u kompaniji, usvoje kodeks profesionalne etike.

Teorijska nastava

Etički i pravni aspekti računarske profesije. Istorija računarstva i uticaj računara na društvo, posebno na komunikacije i državne službe. Razvoj i uticaj Interneta u svetu i kod nas. Digitalni jaz. Zaštita privatnosti. Zaštita intelektualne svojine. Socijalni aspekti sigurnosti. Modaliteti licenciranje softvera – vlasnički i slobodan softver i optimizacija troškova za različite kategorije preduzeća. Softverska piraterija. Pouzdanost i raspoloživost računara, posledice otkaza i upravljanje rizicima. Profesionalni etički kodeks i stavovi organizacija IEEE i ACM. Razvoj karijere u oblasti računarstva.

Praktična nastava

Razmatranje najaktuelnijih tehnoloških, poslovnih i društvenih tema vezanih za primenu računara kroz studije slučajeva, diskusije, razmatranja različitih aspekata komunikacije sa korisnicima softvera. Seminari sa učešćem eksperata iz kompanija.