Metode soft-kompjutinga

Metode soft-kompjutinga

Uključene obrazovne institucije

Elektrotehnički fakultet / Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Cilj predmeta je da studenti ovladaju tehnikama projektovanja neuralnih mreža, fazi sistema,genetskih algoritama i hibridnih sistema, sa osnovnim ciljem njihove primene u rešavanju problema upravljanja sistemima, obrade signala i prepoznavanja oblika.

Shodno prirodi problem izbor odgovarajuće tehnike. Definisanje neophodnog apriornog znanja i obučavajućeg skupa za obuku algoritma. Korišćenje savremenih softverskih tehnika za obuku i testiranje dobijenih metoda.

Teorijska nastava

Fazi skupovi. Fazi operacije. Fazi algoritmi. Projektovanje zakona upravljanja. Projektovanje kontrolera. Validacija fazi kontrolera. Struktura genetskog algoritma u procesu optimizacije. Optimizacija fazi sistema primenom genetskog algoritma. Uvod u neuralne mreže. Primena neuralnih mreža.

Praktična nastava

Projektovanje konkretnog fazi-ekspertskog sistema. Rešavanje zadatog optimizacionog problema prienom metode genetskog algoritma. Rešavanje konkretnog upravljačkog problema primenom neuralnih mreža.