Tehnike i alati veštačke inteligencije

Tehnike i alati veštačke inteligencije

Uključene obrazovne institucije

Elektrotehnički fakultet / Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Ovladavanje tehnikama i alatima veštačke inteligencije aktuelnim u analizi podataka.

Osposobljenost studenata da koriste programske jezike, alate i tehnike čija je popularnost u veštačkoj inteligenciji i analizi podataka trenutno najveća i da koriste odgovarajuća softverska okruženja za programiranje i analizu podataka.

Teorijska nastava

Pregled osnovnih i naprednih koncepata u programiranju korišćenjem odabranih programskih jezika. Ti odabrani programski jezici nisu stalni –osnovna ideja je da se prate aktuelni programerski trendovi i popularnost pojedinih programskih jezika u analizi podataka, te da se u skladu sa tim po potrebi menjaju i jezici koji se izučavaju u okviru ovog predmeta. Vizuelizacija podataka kao pristup u eksplorativnoj analizi podataka i interpretaciji rezultata modela VI. Pregled najvažnijih koncepata u oblasti vizuelizacije podataka korišćenjem odabranih digitalnih alata i programskih jezika. Kritička analiza postojećih praksi vizuelizacije podataka. Rad sa digitalnim alatima i programskih bibliotekama koje su trenutno industrijski standard za vizuelizaciju. Osnovni koncepti i tehnike veštačke inteligencije neophodni u analizi podataka – predstavljanje znanja, heuristika, inteligentno zaključivanje, zaključivanje sa neizvesnim znanjem, inteligentno statističko zaključivanje, inteligentna analiza teksta.

Praktična nastava

Korišćenje različitih softverskih alata za razvoj programa korišćenjem odabranih programskih jezika. Izrada programa i inteligentnih aplikacija korišćenjem tih jezika. Rad sa programskim bibliotekama koje se odnose na tehnike veštačke inteligencije u odabranim programskim jezicima. Uvod u korišćenje savremenih softverskih alata i programskih jezika za razvoj vizuelizacija podataka. Izrada statičkih i interaktivnih grafikona, dijagrama, mapa i vremenskih linija, korišćenjem tih alata i jezika. Izrada naprednih vizuelizacija.