Neuralne mreže

Neuralne mreže

Uključene obrazovne institucije

Elektrotehnički fakultet / Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima neuralnih mreža, različitim arhitekturama, sposobnostima učenja neuralnih mreža itd. Osposobljavanje studenata da samostalno projektuju neuralne mreže i duboke neuralne mreže za inženjerske aplikacije, digitalnu obradu signala, telekomunikacije itd.

Studenti će biti sposobni da samostalno analiziraju i sintetizuju različite tipove neuralnih mreža koje se primenjuju u mnogim oblastima inženjerstva. Takođe će naučiti da primenjuju različite algoritme za učenje i obučavanje neuralnih mreža i implementaciju istih korišćenjem programskog paketa Matlab.

Teorijska nastava

Pregled istorije neuralnih mreža i arhitektura, obučavanje, generalnizacija i inicijalizacija neuralnih mreža. Arhitektura višeslojnih neuralnih mreža, primena algoritma propagacije greške u nazad. Osobine konvergencije algoritama. Klasifikacija i klasterizacija sa neuralnim mrežama. Konvolucione neuralne mreže, duboko učenje i primena u prepoznavanju oblika.

Praktična nastava

Vežbe na računarima uz demonstracije algoritama za obučavanje i dizajn neuralnih mreža. Rešavanje praktičnih problema iz različitih oblasti inženjerstva uz pomoć neuralnim mreža korišćenjem programskog paketa Matlab odnosno tulboksa Neuralne mreže.