Mašinska vizija

Mašinska vizija

Uključene obrazovne institucije

Elektrotehnički fakultet / Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Cilj kursa je upoznavanje studenata sa metodama i tehnologijama koje se koriste u automatizovanim sistemima merenja i kontrole na osnovu obrade slike. Posebna pažnja poklanja se razvoju i implementaciji algoritama za obradu slike korišćenjem savremenih razvojnih okruženja i naprednih hardverskih platformi sa orjentacijom na primenu u industriji.

Studenti će steći osnovna znanja o metodama i elementima sistema mašinske vizije, i postupcima integracije hardverskih i softverskih elemenata u cilju realizacije sistema specificiranih funkcionalnih zahteva. Na osnovu stečenih znanja studenti će biti u stanju da samostalno analiziraju, projektuju i realizuju industrijske sisteme mašinske vizije.

Teorijska nastava

Funkcije, arhitektura i osnovne komponente sistema za mašinsku viziju. Formiranje slike, senzori slike, formiranje i analiza slike u proširenom spektru (hyperspectral imaging). Optika, izobličenja i metode kalibracije i korekcije izobličenja, osvetljenje. Metode i sistemi za obradu slike. Povezivanje senzora i podsistema za obradu slike. Kompaktni sistemi za akviziciju i obradu slike. Stereovizija. Softverske implementacije algoritama za obradu slike. Hardverske implementacije algoritama za obradu slike. Projektovanje elemenata, integracija i realizacija laboratorijskog modela sistema mašinske vizije.

Praktična nastava

Izrada projekata na laboratorijskom modelu koji se sastoji od računara sa softverom za obradu slike, modela proizvodnog procesa koji se automatizuje i sistema za akviziciju slike.