Odabrane matematičke metode analize podataka

Odabrane matematičke metode analize podataka

Uključene obrazovne institucije

Elektrotehnički fakultet / Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Sticanje opštih znanja o matematičkim metodama analize podataka i mogućnostima njihove primene.

Student je upoznat sa osnovnim matematičkim metodama analize podataka i osposobljen za njihovu praktičnu primenu.

Teorijska nastava

Osnove pseudoinverznih matrica, metoda najmanjih kvadrata i regresije u metodama analize podataka. Metoda najmanjih kvadrata i regresije pomoću računara. Linearno programiranje, Simpleks metoda. Primena metoda spektralne teorije grafova u analizi podataka. Formalizacija i modelovanje znanja i formalni sistemi rezonovanja. Deduktivno rezonovanje u istraživanju podataka. Automatsko rezonovanje i istraživanje podataka.

Praktična nastava

Primena pojmova i metoda na konkretnim primerima, zadacima i problemima. Primene stečenog znanja u dostupnim softverskim alatima za analizu podataka.