Obrada prirodnih jezika

Obrada prirodnih jezika (1)

Uključene obrazovne institucije

Elektrotehnički fakultet / Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima i tehnikama statističke obrade prirodnih jezika. Prikaz nekih od glavnih morfoloških, sintaksnih i semantičkih problema iz računarske obrade prirodnih jezika i upoznavanje sa metodama njihovog rešavanja.

Studenti će biti osposobljeni da analiziraju probleme iz domena obrade prirodnih jezika i primenjuju statističke modele u njihovom rešavanju.

Mašinsko učenje u obradi prirodnih jezika. Pregled morfoloških, sintaksnih i semantičkih problema u obradi prirodnih jezika. Jezički modeli. Stemovanje i lematizacija. Parsiranje. Klasifikacija tekstova na osnovu tematike i sentimenta. Leksička i distribucionalna semantika. Semantička sličnost. Prepoznavanje imenovanih entiteta. Primena ontologije. Semantički veb.