Kognitivni aspekti korisničkog iskustva interakcije čoveka i računara

Kognitivni aspekti korisničkog iskustva interakcije čoveka i računara

Uključene obrazovne institucije

Elektrotehnički fakultet / Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Razumevanje interakcije čovek-računar iz perspektive korisnika i razumevanje korisničkog iskustva sa posebnim osvrtom na kognitivne osobenosti (i ograničenja) korisnika. Upoznavanje sa kognitivnim procesima angažovanim tokom interakcije čoveka sa računarom i primena principa usklađivanja performansi sistema sa kognitivnim zahtevima i mogućnostima različitih korisnika.

Student treba da bude osposobljen da (1) razume karakteristike korisnika, (2)sistematski i objektivno procenjuje performanse sistema s obzirom na korisničko iskustvo, i (3) kreira sisteme u kojima postoji sklad između karakteristika sistema i kognitivnih zahteva (ograničenja) korisnika.

Teorijska nastava

– Razumevanje osnovnih koncepata interakcije-čovek računar u kontekstu principa usklađenosti dva sistema. Korisnik i korisničko iskustvo. Osnovne postavke dizajna usmerenog na korisnike.
– Tipovi i karakteristike interakcije čovek-računar. Osobenosti interakcije sa kompjuterskim sistemima: univerzalni principi razmene informacija ili kvalitativno različit fenomen.
– Kognitivni procesi angažovani u interakciji čoveka sa računarom: pažnja, opažanje, učenje i pamćenje, razumevanje, procenjivanje i odlučivanje i implikacije na dizajn sistema.
– Individualne razlike korisnika s obzirom na iskustvo, sposobnosti i kognitivni stil u funkciji usklađivanja sa karakteristikama sistema.
– Teorijska objašnjenja usklađenosti sistema zasnovana na analogijama čoveka i računara, evoluciona funkcionalnost interakcije i teorija informacione gladi, aktivaciona teorija, eksternalizovana i distribuirana kognicija, mentalni modeli i emocionalni dizajn. Empirijska validacija ergonomskih zakonitosti.
– Metodološki principi analize korisničkih potreba i korisničkog iskustva: klasteri, persone, studije slučaja i scenariji korišćenja, kognitivna analiza zadatka i koraka, konceptualne mape i prototipovi i studije upotrebljivosti kao bihevioralni odgovor korisnika na sistem.

Praktična nastava

Diskusije: (1) čovek i budućnost informacionih tehnologija (na osnovu literature i kreativnosti studenata), (2) problematizovanje konzistentnosti kao pravila dizajniranja
Radionice: (3) definisanje „persone“ – opis potencijalnog korisnika, (4) analiza mentalnih modela potencijalnih korisnika, (5) Simulacija izgradnje prototipa – principi dobrog dizajna u praksi Studija slučaja: (6) analiza slučaja primene informacionih tehnologija u realnom kontekstu (primer): Projektni zadatak: testiranje upotrebljivosti odabranog sistema (rad u grupi)