Računarska simulacija i virtuelna realnost

Računarska simulacija i virtuelna realnost

Uključene obrazovne institucije

Elektrotehnički fakultet / Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Cilj ovog predmeta je da studente upozna sa osnovnim konceptima, principima, modelima i tehnikama računarske simulacije i virtuelne realnosti i da ukaže na mogućnosti njene primene.

Studenti su osposobljeni da identifikuju, formulišu i rešavaju probleme realnih sistema primenom simulacionih modela. Osposobljeni su da primene odgovarajuće simulacione alate za realizaciju simulacionih modela i modela virtuelne i proširene realnosti

Teorijska nastava

Osnove modeliranja i simulacije. Sredstva za simulaciju. Simulacija kontinualnih sistema. Simulacija diskretnih događaja. Jezici za simulaciju kontinualnih sistema i diskretnih događaja. Verovatnoća i statistika u simulaciji. Računarski sistemi i simulacija. Inteligentni sistemi. Veštačka inteligencija. Simulacija društvenih mreža. Virtuelna realnost. Medijum (pojam, razvoj i značaj). Vrste medijuma. Prezentacija virtuelnog sveta. Modeli okruženja. 2D i 3D modelovanje. Tehnike i alati za 2D i 3D modeliranje. Računarska animacija. Računarska vizuelizacija. Simulacija bazirana na igrama. Modeliranje igara. Virtuelna realnost u: razvoju igara, industriji zabave, industrijskom dizajnu, arheologiji, forenzici, medicini (asistiranju i dijagnostici), ekonomiji i finansijama, obrazovanju, urbanizmu, arhitekturi i drugim oblastima.

Praktična nastava

Razvoj 3D modela primenom softverskih rešenja (Blender, Maya, Unity). Integracija i implementacija 3D modela u veb okruženje. WebGL. Povezivanje razvijenih simulacionih modela sa virtuelnim okruženjima. Razvoj igara primenom Unity platforme. Razvoj mobilnih i veb aplikacija zasnovanih na konceptima proširene i virtuelne realnosti.