Umetnost i dizajn video-igara

Svestan orgomnog potencijala industrije video-igara i mogućnosti zapošljavanja stručnjaka iz različitih oblasti, beogradski Univerzitet umetnosti u saradnji sa Matematičkim fakultetom kreirao je savremeni multidisciplinarni program. U tri semestra studenti dobijaju priliku da usavrše programiranje, dramaturgiju, 3D modelovanje, marketing… i sa tim znanjima postanu kompetentni stručnjaci u svetu kreativnih industrija.

Krajnji rezultat ovog Master 4.0 programa su pojedinci koji su kompetativni na globalnom nivou zahvaljujući saradnji najboljih visokoškolskih ustanova i poslodavaca.

Beograd

Arhitektura i alati za video igre

Upoznavanje sa osnovama arhitekture video igara i alatima za njihov razvoj.
Beograd

3D animacija karaktera

Praktično usvajanje znanja iz oblasti 3D animacije karaktera – od generalnih postupaka postavke virtuelnog skeleta i skinovanja do specifičnih naprednih tehnika za…
Beograd

Dramaturgija video igara

Predmet ima za cilj da upozna studente sa gradivnim elementima video igara, žanrovskim uslovnostima, te principima i postupcima koji su video igre…
Beograd

Digitalna obrada zvuka i slike

Upoznavanje sa osnovnim konceptima obrade zvuka i slike, kao i sa tehnikama za programiranje obrade zvuka i slike na programskom jeziku Python.
Beograd

Marketing i preduzetništvo u kreativnim industrijama

Cilj predmeta je da studente upozna sa teorijama i praksama kreativnih industrija i osposobi ih da preduzimaju inovativne i kreativne inicijative u…
Beograd

Razvoj kreativnih timova

Sticanje znanja i veština u domenu vođenja i razvoja kreativnih timova i upoznavanje studenata sa naučno-teorijskim sistemom i savremenim istraživanjima kreativnosti koja…
Beograd

Audio-produkcija u video-igrama 1

Upoznati studente sa razvojem industrije video-igara sa posebnim fokusom na audio-produkciju, napretkom tehnologija i estetikom. Studenti treba da se upute u raznolikosti…
Beograd

Stručna praksa 3 – 3D modelovanje

Praktično usvajanje znanja neophodnih za samostalno osmišljavanje i realizaciju naprednih 3d modela od postavljanje koncepta, preko teksturinja do finalnog modelovanja i rendera.
Beograd

Stručna praksa 3 – Alati

Praktično usvajanje znanja neophodnih za samostalno osmišljavanje i realizaciju projekta u alatima za razvoj video igara od veba, preko desktop platformi, konzola,…
Beograd

Stručna praksa 3 – 3D animacija

Praktično usvajanje naprednih znanja neophodnih za samostalno osmišljavanje i realizaciju animacija za produkciju video igre.
Beograd

Stručna praksa 3 – Dizajn karaktera

Praktično usvajanje znanja neophodnih za samostalno osmišljavanje i realizaciju karaktera od postavljanje koncepta do finalnog modelovanja i rendera karaktera.
Beograd

Stručna praksa 2 – Dizajn video igara 2

Studenti se nastavljaju sa naprednijim fazama rada na video igrama i njihovu produkciju i plasiranje. Praktično usvajanje znanja neophodnih za razumevanje procesa…
Beograd

Završni rad

Zaokruživanje obrazovnog procesa master studija kroz realizaciju i prezentaciju zaokruženog projekta ralizacije video igre. Demonstracija detaljnog poznavanja i kontrole idejnih, tematskih, produkciono-tehnoloških…
Beograd

Uvod u studije video-igara

Upoznavanje studenata sa različitim teorijskim pristupima sagledavanja i proučavanja video-igara u kontekstima: medija, kulture – ludologije u užem i širem smislu, predstavljačkih…
Beograd

HTML5 i JavaScript za video igre

Upoznavanje sa osnovnim veb-tehnologijama i tehnikama za programiranje igara za veb.
Beograd

Programiranje za umetnike 1

Upoznavanje sa osnovnim konceptima skript programiranja kroz programski jezik Pajton.
Beograd

Audio-produkcija u video-igrama 2

Upoznavanje i savladavanje tehnika rada u programima FMOD Studio i Unity engine u cilju kreiranja praktičnog zadatka (funkcionalne demo scene video-igre) koji…
Beograd

Dramaturgija i igra

Predmet Dramaturgija i igra ima za cilj da upozna studente sa osnovnim pojmovima, principima i postupcima kako u istorijskom razvoju dramaturških poetika,…