Audio-produkcija u video-igrama 1

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet umetnosti i Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Dostupan u okviru programa

Master 4.0: Umetnost i dizajn video-igara Obavezni

Upoznati studente sa razvojem industrije video-igara sa posebnim fokusom na audio-produkciju, napretkom tehnologija i estetikom. Studenti treba da se upute u raznolikosti uloga i tipova audio- sadržaja u video-igrama.

Nakon ovog programa studenti treba: da steknu uvid u razvoj industrije video-igara sa posebnim fokusom na audio-produkciju; da budu upoznati sa svim tipovima interaktivnog audio-sadržaja u video-igri; da uspešno primenjuju stečeno znanje pri analizi video-igara i da budu u stanju da kritički posmatraju audio-sadržaj u video-igrama; da steknu osnove poznavanja softvera za implementaciju audio-sadržaja.

1. Istorijat video-igara:
a) Preteče video-igara; prve video-igre; audio-sadržaj kroz kompjuterske generacije;
b) PSG i Chiptune;
c) Sinteza govora;
d) FM (frequncy modulation) sinteza;
e) MIDI, MOD i njihov značaj za muziku u video-igrama;
f) iMUSE njegov uticaj na savremene sisteme za interaktivni audio kao što su Wwise, FMOD Studio;
g) CD i začetak upotrebe audio- fajlova;
h) 3D video-igre – razvijanje surround sound tehnologije i njen značaj za industriju video- igara;
i) Mobilne konzole/telefoni i tretman audio-sadržaja;
j) Online video-igre (MMORPG, casual, social network, itd);
k) VR (virtuelna relanost) i AR (augmentirana realnost).

2. Interaktivna muzika:
a) Šta muziku čini interaktivnom;
b) Preteče interaktivne muzike od 18. v. do muzike savremenih kompozitora 20. v. (muzika prepuštena šansi – aleatorička muzika)
c) Začeci interaktivne muzike u video-igrama;
d) Estetika muzike i video-igrama kroz vreme
e) Upoznavanje sa tehnikama komponovanja za video-igre (horizontal resequencing, vertical remixing)
f) Poznati kompozitori i kompozicije koje su obeležile muziku u video-igrama u poslednjih 35 godina; e) Analiza interaktivne muzike.

3. Klasifikacija audio-sadržaja u video-igrama:
a) Kategorizacija muzike;
b) Kategorizacija zvuka;
c) Kategorizacija dijaloga;
d) Uticaj audio-sadržaja na psiho-emotivno stanje igrača.

4. Industrija video-igara:
a) Organizacija tima (podela);
b) Organizacija unutar audio- departmana;
c) Proces stvaranja video-igre (od kreiranja game design document (GDD) do izdavanja gotovog proizvoda);
d) Organizacija projekata, planiranje, određivanje tehničkih zahteva;
e) Organizacija budžeta, kalendara, arhiviranja i dostavljanja proizvoda;
f) Ugovori, licence, prava;
g) Razvijanje audio-sadržaja kroz faze produkcije;
h) Dokumentacija vezana za muziku, zvuk, dijaloge, marketinški materijal;
i) Formati fajlova i konvencije imenovanja istih;
j) Lokalizacija.

5. Upoznavanje sa softverom:
a) za interaktivni audio (FMOD Studio) – niži nivo;
b) game engine (Unity) – niži nivo