Dramaturgija video igara

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet umetnosti i Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Dostupan u okviru programa

Master 4.0: Umetnost i dizajn video-igara Izborni

Predmet ima za cilj da upozna studente sa gradivnim elementima video igara, žanrovskim uslovnostima, te principima i postupcima koji su video igre učinili najmasovnijim i ekonomski najuspešnijim medijskim žanrom u istoriji.

Stvaranje slikama i drugim medijima, korišćenje raznovrsnih interfejsa, omogućavanje korisnicima raznih novoa interaktivnosti, sekvenciranje storiborda, primena radijalne i fraktalne dramaturgije, medijske i narativne specifičnosti proširene i virtualne realnosti… samo su neki od modela kojima će studenti ovladavati, kako bi bili u stanju da kreiraju složene interaktivne strukture koje plene ljudsku pažnju.

Ishod predmeta Dramaturgija video igara je sposobnost studenata da razumeju, osmisle i kreiraju koncept, sadržaj i naraciju, kao i interfejs igre.

Studenti će biti podstaknuti da kroz predavanja, vežbe i zadatke primene ova znanja kroz analize i sinteze dramaturgije u video igrama.

Kroz kombinovan individualni i timski rad, studenti će biti osposobljeni da samostalno i u saradnji sa drugima, stvaraju razvojne video igre, prenose svoje ideje i komuniciraju kako sa drugim umetnicima, tako i sa producentima, korisnicima i javnošću.

1. Vizuelno i vizibilno;
2. Izražavanje slikom;
3. Sekvenciranje slika;
4. Slika i interakcija;
5. Interfejsi video igara;
6. Igre i narativi;
7. Pravila i nivoi;
8. Igra i interaktivnost;
9. Žanrovi video igara;
10. Narativne igre;
11. Igre iskustva;
12. Igre kao informatički sistemi;
13. Igre kao društvene mreže;
14. Igre u virtualnoj realnosti i proširenoj stvarnosti;
15. Kultura video igara.