Predmeti

Digitalna animacija, programiranje, 3D modelovanje, softverska okruženja za razvoj video-igara, audio-produkcija, dizajn video-igara, interaktivni mediji, dramaturgija, upravljanje poslovanjem, animacija karaktera, marketing i preduzetništvo samo su neki od predmeta na kojima će studenti Master 4.0 programa sticati znanja potrebna za poslove u kreativnim industrijama.

Filtriraj po

Kragujevac

3D modelovanje

Predmet je značajan sa aspekta izučavanja 3D modela i objekata kroz dvodimenzionalne i trodimenzionalne forme, perspektivne slike i optičke iluzije. Kroz geometrijsku…
Beograd

Dramaturgija video-igara

Upoznavanje sa gradivnim elementima video igara, žanrovskim uslovnostima, te principima i postupcima koji su video-igre učinili najmasovnijim i ekonomski najuspešnijim medijskim žanrom…
Beograd

Razvoj zvuka u video-igrama

Upoznavanje sa razvojem industrije video-igara sa posebnim fokusom na tehnologiju i estetiku zvuka kroz kompjuterske generacije
Beograd

Karakter dizajn

Praktično usvajanje znanja neophodnih za samostalno osmišljavanje i realizaciju karaktera od postavljanje koncepta do finalnog modelovanja i rendera karaktera.
Beograd

Marketing i preduzetništvo u industriji video-igara

Cilj predmeta je da studente upozna sa teorijama i praksama kreativnih industrija i osposobi ih da preduzimaju inovativne i kreativne inicijative u…
Beograd

Arhitektura i alati za video igre

Upoznavanje sa osnovama arhitekture video igara i alatima za njihov razvoj.
Beograd

3D animacija karaktera

Praktično usvajanje znanja iz oblasti 3D animacije karaktera – od generalnih postupaka postavke virtuelnog skeleta i skinovanja do specifičnih naprednih tehnika za…
Beograd

Dramaturgija video igara

Predmet ima za cilj da upozna studente sa gradivnim elementima video igara, žanrovskim uslovnostima, te principima i postupcima koji su video igre…
Kragujevac

Softverska okruženja za razvoj video igara

Cilj je ovladati radom u gejm endžinima (GE) (softverskim okruženjima za razvoj 2D i 3D video igara sa interakcijom u realnom vremenu)…
Kragujevac

Sistemi virtualne realnosti

Osposobljavanje studenata za projektovanje i implementaciju sistema virtualne/augmentativne realnosti.
Beograd

Digitalna obrada zvuka i slike

Upoznavanje sa osnovnim konceptima obrade zvuka i slike, kao i sa tehnikama za programiranje obrade zvuka i slike na programskom jeziku Python.
Kragujevac

Elementi vizuelnog koncepta

Usvajanje znanja i veština vezanih za karakteristike i zahteve kreiranja vizuelnog koncepta u produkciji video igara. Upoznavanje sa dizajnom kreativnog koncepta, skica,…
Kragujevac

Programiranje mobilnih aplikacija

Sticanje opštih znanja i posebnih veština za razumevanje koncepata mobilnog računarstva. Ovladavanje tehnologijama i alatkama za razvoj softverskih rešenja za mobilne uređaje…
Kragujevac

Karakter animacija

Predmet ima za cilj da studente upozna sa znanjima i veštinama promišljanja i stvaranja u duhu karakter animacije – da pokrenu i…
Beograd

Marketing i preduzetništvo u kreativnim industrijama

Cilj predmeta je da studente upozna sa teorijama i praksama kreativnih industrija i osposobi ih da preduzimaju inovativne i kreativne inicijative u…
Kragujevac

Vizuelno programiranje

Predmet uvodi studente u osnovne koncepte vizuelnog programiranja u okviru razvojnog okruženja Unity 3D primenom C# programskog jezika. Studenti se upoznaju sa…
Kragujevac

Upravljanje poslovanjem u industriji kompjuterskih igara

Upoznavanje studenata sa osnovama preduzetništva, upravljanja preduzećem, marketinga i finansija, kako bi ih stimulisali na preduzetnički način razmišljanja i osposobili da sami…
Kragujevac

Digitalna animacija

Sticanje znanja za razumevanje ključnih principa digitalne animacije. Primena konkretnih tehnika digitalne animacije u produkciji kompjuterskih igara različitih žanrova.