Prijava

Naziv programa

Master 4.0: Umetnost i dizajn video igara – master akademske studije

Konkursni rok

Prijavljivanje kandidata za master program Umetnost i dizajn video igara vrši se na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, Kosančićev venac 29. Prijem konkursne dokumentacije u obaviće se od 4. do 7. oktobra 2021, a ispit provere sklonosti i sposobnosti će biti realizovan od 11. do 14. oktobra 2021. godine. U narednom roku predaja dokumenata se vrši do 22. oktobra, dok će prijemni biti organizovan 25. oktobra.

Spisak potrebne konkursne dokumentacije možete naći ovde.

Nastava na programu počinje 1. novembra 2021. godine.

Prijemni ispit

Ispit provere sklonosti i sposobnosti se polaže pred petočlanom komisijom koju čini dva nastavnika Univerziteta umetnosti, jedan nastavnik Matematičkog fakulteta i po jedan stručnjak iz prakse i predstavnik kreativnih industrija.

Kandidati prilikom prijave za polaganje ispita provere sklonosti i sposobnosti moraju da predaju: biografiju, motivaciono pismo i portfolio.

Portfolio se sastoji od najmanje tri projekta kroz koje kandidati pokazuju sklonost ka nekoj od oblasti procesa razvoja video igara (npr. koncept art, dizajn elemenata za igre, realizovane igre, animacija, scenario, zvuk, muzika itd). Projekti se predstavljaju kroz digitalne slike, rendere i/ili video zapise.

Komisija procenjuje predispozicije i sklonosti kandidata za uspešno pohađanje nastave iz ovog programa.

Uslovi upisa

Na master program može da se prijavi svako lice koje ispunjava uslove predviđene Zakonom odnosno da je završilo osnovne studije ukupne vrednosti 240 ESPB i da je položilo ispit provere sklonosti i sposobnosti.

Merila za utvrđivanje rang liste kandidata

Komisija procenjuje:

- portfolio – radove koje je kandidat predao prilikom prijave na konkurs (do 50 poena)
- stavove kandidata o kreativnim industrijama i savremenim tendencijama u oblasti umetnosti (do 20 poena)
- likovnu i informatičku pismenost (do 20 poena)
- uspeh na osnovnim studijama (10 poena – uzima se prosek zaokružen na dve decimale)

Na ispitu sklonosti i sposobnosti kandidat može da ostvari maksimalno 100 poena. Da bi kandidat bio upisan na program mora da ostvari minimalno 51 poen.

Kandidati se rangiraju do broja kandidata čiji upis je planiran.

Broj bodova

90 ESPB

Trajanje studija

3 semestra

Broj budžetskih mesta

15

Broj samofinansirajućih mesta

10

Broj stipendija Inicijative „Digitalna Srbija“

5

Školarina za samofinansirajuće studente

RSD 240.000

Školarina za strane samofinansirajuće studente

EUR 3.000

Naziv programa

Master 4.0: Razvoj kompjuterskih igara

Konkursni rok

Konkurs za upis je otvoren od 20. septembra do 8. oktobra 2021. godine. Dokumentaciju potrebnu za konkurisanje je moguće podneti u Rektoratu Univerziteta u Kragujevcu ili elektronskim putem. Detaljne informacije o načinu konkurisanja nalaze se na sajtu Univerziteta u Kragujevcu.

Uslovi upisa

Pravo na upis imaju svi studenti koji su stekli visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od 240 ESPB na srodnom studijskom programu iz polja umetnosti ili tehničko-tehnoloških nauka.

Merila za utvrđivanje rang liste kandidata

Upis na studijski program određen je brojem raspoloživih mesta i mestom kandidata na rang listi koja se utvrđuje na osnovu rezultata prethodno završenog školovanja (postignut prosek na prethodnom nivou studija, dužine trajanja studija i stepen ekvivalentnosti studijskih programa). Ekvivalentnost studijskog programa utvrđuje Кomisija za upis.

Broj bodova

90 ESPB

Trajanje studija

3 semestra

Broj budžetskih mesta

15

Broj samofinansirajućih mesta

20

Školarina za samofinansirajuće studente

RSD 150.000

Školarina za strane samofinansirajuće studente

EUR 3.200

Naziv programa

Kratki program: 3D dizajn video-igara

Konkursni rok

Prijavljivanje kandidata za master program Umetnost i dizajn video igara vrši se na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, Kosančićev venac 29. Prijem konkursne dokumentacije u obaviće se od 4. do 7. oktobra 2021, a ispit provere sklonosti i sposobnosti će biti realizovan od 11. do 14. oktobra 2021. godine. U narednom roku predaja dokumenata se vrši do 22. oktobra, dok će prijemni biti organizovan 25. oktobra.

Spisak potrebne konkursne dokumentacije možete naći ovde.

Broj bodova

30 ESPB

Trajanje studija

1 semestar

Broj mesta

20

Uslovi upisa

Na kratki program 3D dizajn video-igara mogu se upisati kandidati koji imaju najmanje završeno srednje obrazovanje i koji su položili ispit provere sklonosti i sposobnosti.

Merila za utvrđivanje rang liste kandidata

Na kratkom programu 3D dizajn video igara komisija ocenjuje:

– portfolio – radove koje je kandidat predao prilikom prijave na konkurs (do 50 poena),
– stavove kandidata o savremenim tendencijama u oblasti likovnih i vizuelnih umetnosti, kao i kreativnim industrijama (do 20 poena),
– likovnu i informatičku pismenost (do 20 poena) i
– uspeh u prethodnom obrazovanju (do 10 poena – opšti uspeh tokom srednjeg obrazovanja pomnožen sa 2).

Na ispitu sklonosti i sposobnosti kandidat može da ostvari maksimalno 100 poena. Da bi kandidat bio upisan na program mora da ostvari minimalno 51 poen. Kandidati se rangiraju do broja kandidata čiji upis je planiran.

Školarina za domaće studente

RSD 96.000

Školarina za strane studente

EUR 1.200

Naziv programa

Kratki program: Zvuk u video-igrama

Konkursni rok

Prijavljivanje kandidata za master program Umetnost i dizajn video igara vrši se na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, Kosančićev venac 29. Prijem konkursne dokumentacije u obaviće se od 4. do 7. oktobra 2021, a ispit provere sklonosti i sposobnosti će biti realizovan od 11. do 14. oktobra 2021. godine. U narednom roku predaja dokumenata se vrši do 22. oktobra, dok će prijemni biti organizovan 25. oktobra.

Spisak potrebne konkursne dokumentacije možete naći ovde.

Broj bodova

30 ESPB

Trajanje studija

1 semestar

Broj mesta

20

Uslovi upisa

Na kratki program Zvuk u video-igrama mogu se upisati kandidati koji imaju najmanje završeno srednje obrazovanje i koji su položili ispit provere sklonosti i sposobnosti.

Merila za utvrđivanje rang liste kandidata

Na kratkom programu Zvuk u video igrama ispit provere sklonosti i sposobnosti se sastoji iz dva dela. Na osnovu portfolia, u prvom delu, komisija procenjuje predispozicije i sklonosti kandidata za uspešno pohađanje nastave na ovom programu. Da bi pristupio drugom delu ispita provere sklonosti i sposobnosti kandidat mora da ostvari minimalno 31 poen od mogućih 60.

Drugi deo ispita provere sklonosti i sposobnosti je razgovor (intervju) sa kandidatima. Komisija ocenjuje:

– portfolio – radove koje je kandidat predao prilikom prijave na konkurs (do 60 poena),
– stavove kandidata o savremenim tendencijama u oblasti dizajna zvuka kao i kreativnih industrija –  razgovor sa kandidatima (do 30 poena) i
– uspeh u srednjem obrazovanju (do 10 poena – opšti uspeh tokom srednjeg obrazovanja pomnožen sa 2).

Na ispitu sklonosti i sposobnosti kandidat može da ostvari maksimalno 100 poena. Da bi kandidat bio upisan na program mora da ostvari minimalno 51 poen. Kandidati se rangiraju do broja kandidata čiji upis je planiran.

Školarina za domaće studente

RSD 96.000

Školarina za strane studente

EUR 1.200

Naziv programa

Kratki program: Razvoj kompjuterskih igara

Konkursni rok

Detaljne informacije o načinu konkurisanja blagovremeno će biti objavljene na sajtu Univerziteta u Kragujevcu.

Broj bodova

30 ESPB

Trajanje studija

1 semestar

Broj mesta

35

Uslovi upisa

Stečeno srednje obrazovanje i relevantno radno iskustvo u oblasti kompjuterskih igara.

Merila za utvrđivanje rang liste kandidata

Ocena komisije za upis na kratki program studija.

Školarina za domaće studente

RSD 100.000

Školarina za strane studente

EUR 2.000

Zanima te Master 4.0?

Ukoliko si zainteresovan za bilo koji od Master 4.0 programa popuni polja ispod, a mi ćemo te blagovremeno obavestiti o svim važnim datumima i relevantnim informacijama vezanim za upis i početak studija. Popunjavanjem forme samo iskazuješ interesovanje i nisi u obavezi da se prijaviš na bilo koji Master 4.0 program.

Zainteresovan sam za (izaberi sve Master 4.0 programe koji te zanimaju):