Dramaturgija i igra

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet umetnosti i Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Dostupan u okviru programa

Master 4.0: Umetnost i dizajn video-igara Obavezni

Predmet Dramaturgija i igra ima za cilj da upozna studente sa osnovnim pojmovima, principima i postupcima kako u istorijskom razvoju dramaturških poetika, tako i kroz antropologiju i modele igara. Igre i igranje čine srž iskustva bivanja čovekom i izučavanje ove oblasti, kroz kreativne zadatke, osposobiće studente da artikulišu i kreiraju postuke kojima će se korisnicima njihovih dela omogućiti osećaj promene, razmene i zainteresovanosti. Kako je dramaturgija najintenzivnije korišćenje narativa svesnim usmeravanjem pažnje ljudi, studenti će proučavanjem i vežbanjem osnovnih elemenata dramaturgije steći iskustva kako da njihovi radovi plene, drže i razvijaju pažnju. Upoznavanje sa arhetipskim narativnim modelima bajke i mita osposobiće studente da stvaraju složene i interaktivne strukture neohodne za video igre.

Ishod predmeta Dramaturgija i igra je sposobnost razumevanja i kreiranja osnovnih dramaturških i narativnih modela koji se mogu koristiti u video igrama. Studenti će biti podstaknuti da kroz predavanja, vežbe i zadatke primene ova znanja i kroz analize i sinteze dramatičnog u video igrama. Od teme i ideje, preko otvorenosti koncepta igre do jasnih i preciznih dramskih čvorova, studenti će moći da analiziraju i stvaraju kako jednostavne, tako i složene narative promenjivih žanrova i kodova.

1. Igra i ljudsko iskustvo;
2. Psihološke i društvene igre;
3. Kreativne igre;
4. Dramska radnja
5. Karakteri;
6. Situacija
7. Izazivanje osećanja;
8. Atmosfera i promena;
9. Tempo i ritam radnje;
10. Zaplet i rasplet;
11. Siže i fabula;
12. Jednostavne priče;
13. Složene priče;
14. Modeli bajke
15. Modeli mita