Razvoj kreativnih timova

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet umetnosti i Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Dostupan u okviru programa

Master 4.0: Umetnost i dizajn video-igara Izborni

Sticanje znanja i veština u domenu vođenja i razvoja kreativnih timova i upoznavanje studenata sa naučno-teorijskim sistemom i savremenim istraživanjima kreativnosti koja se mogu primeniti u virtuelnom okruženju.

Od studenata se očekuje da na kraju kursa budu sposobni za analizu relevantnih teorija i istraživanja, kao i za primenu stečenih znanja iz oblasti psihologije kreativnosti u profesionalnoj praksi.

Prikaz i analiza ključnih istraživanja kreativnih timova fokusiranih na proces, motivaciju i razvoj sposobnosti. Razmatranje principa relacione i kolektivne kreativnosti, metodoloških dilema i pitanja, sa posebnim osvrtom na sledeće teme:
1-2. Novi liderski modeli: razumevanje dinamike i razvoja ljudskih resursa u okviru timova
3-4. Pojam kreativnog tima: uslovi nastanka i analiza potencijala. Savremena istraživanja timskog rada i organizacione kreativnosti .
5-6. Formiranje kreativnih timova: analiza, planiranje, selekcija i obuka.
7-8. Motivaciona osnova kreativnog procesa i koncept motivacione sinergije. Istraživanja efekata
intrinzičkih i estrinzičkih faktora na divergentnu produkciju.
9-10. Struktura i dinamika kreativnih timova: učenje i napredovanje (razvijanje talenta)
11-12. Uslovi za razvoj inovacije i novih modela. Kontekstualna ograničenja, prepreke i problemi. Efekti
grupne klime.
13-14.Kreiranje zajedničkih vrednosti, i uloga organizacione kulture u širenju dometa kreativne produkcije.
Teškoće u izgradnji pluralističkih modela 15. Evaluacija i tehnike merenja