Kratki programi

U skladu sa svojim nazivom kratki programi studija traju jedan semestar, a obuhvataju oblasti kao što su razvoj igara, poslovne veštine, digitalna umetnost, narativne tehnike, muzika i zvuk. Ovi programi su osmišljeni tako da nemaju veze sa drugim nivoima studija već mogu da ih upišu svi zainteresovani koji imaju završeno srednjoškolsko obrazovanje. 

Filtriraj po

Kragujevac

3D modelovanje

Predmet je značajan sa aspekta izučavanja 3D modela i objekata kroz dvodimenzionalne i trodimenzionalne forme, perspektivne slike i optičke iluzije. Kroz geometrijsku…
Beograd

Dramaturgija video-igara

Upoznavanje sa gradivnim elementima video igara, žanrovskim uslovnostima, te principima i postupcima koji su video-igre učinili najmasovnijim i ekonomski najuspešnijim medijskim žanrom…
Beograd

Razvoj zvuka u video-igrama

Upoznavanje sa razvojem industrije video-igara sa posebnim fokusom na tehnologiju i estetiku zvuka kroz kompjuterske generacije
Beograd

Karakter dizajn

Praktično usvajanje znanja neophodnih za samostalno osmišljavanje i realizaciju karaktera od postavljanje koncepta do finalnog modelovanja i rendera karaktera.
Beograd

Marketing i preduzetništvo u industriji video-igara

Cilj predmeta je da studente upozna sa teorijama i praksama kreativnih industrija i osposobi ih da preduzimaju inovativne i kreativne inicijative u…
Beograd

Arhitektura i alati za video igre

Upoznavanje sa osnovama arhitekture video igara i alatima za njihov razvoj.
Kragujevac

Elementi vizuelnog koncepta

Usvajanje znanja i veština vezanih za karakteristike i zahteve kreiranja vizuelnog koncepta u produkciji video igara. Upoznavanje sa dizajnom kreativnog koncepta, skica,…
Kragujevac

Digitalna animacija

Sticanje znanja za razumevanje ključnih principa digitalne animacije. Primena konkretnih tehnika digitalne animacije u produkciji kompjuterskih igara različitih žanrova.
Kragujevac

Principi zvuka i muzike u kompjuterskim igrama I

Upoznavanje studenata sa industrijom video-igara sa posebnim fokusom na razvoj i estetiku muzike i zvuka kroz kompjuterske generacije. Studenti treba da se…
Beograd

Dramaturgija zvuka

Upoznavanje sa dramatrugijom i ulogom zvuka u medijima upošte.
Beograd

Žanrovsko dizajniranje zvuka za video-igre

Upoznavanje sa raznolikošću pristupa i tehnika dizajniranja zvuka za različite žanrove video-igara.
Beograd

3D animacija

Usvajanje i praktična/umetnička primena znanja iz oblasti 3D animacije – od generalnih animacijskih postupaka svojstvenih za sve vidove animacije do specifičnih za…
Kragujevac

Razvoj video igara

Upoznavanje studenata sa konceptima i tehnikama razvoja 3D video igara. U toku ovog predmeta predviđeno je upoznavanje studenata sa osnovim i naprednim…
Beograd

3D modelovanje

Praktično usvajanje znanja neophodnih za samostalno kreiranje digitalnih trodimenzionalnih modela – od ideje, oblikovanja u različitim okruženjima i transformisanja, do izrade finalnog…
Beograd

Tehnologija i tehnika kreiranja i implementacije zvuka za video- igre

Sticanje veština kreiranja i implementacije zvuka kao i korišćenja softvera za obradu i implemtaciju zvuka u video-igrama.
Kragujevac

Naratološki i semiološki modeli i kompjuterske igre

Upoznavanje, razvijanje, proširivanje i primenjivanje teorijskih i praktičnih saznanja o naratološkim i semiološkim aspektima medija (književni, strip, filmski, digitalni) i žanra (klasična…