Digitalna obrada zvuka i slike

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet umetnosti i Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Dostupan u okviru programa

Master 4.0: Umetnost i dizajn video-igara Izborni

Upoznavanje sa osnovnim konceptima obrade zvuka i slike, kao i sa tehnikama za programiranje obrade zvuka i slike na programskom jeziku Python.

Studenti ovladavaju osnovnim tehnikama digitalne obrade zvuka, slike i video zapisa pomoću programskog jezika Python. Studenti su osposobljeni da samostalno prave umereno složene programe za obradu zapisa zvuka, slika i videa, kao i da pomoću preporučene i druge literature samostalno dalje unapređuju svoja znanja u toj oblasti.

1. Osnove rada sa digitalnim zvučnim zapisima – MIDI i talasni zapisi.
2. Biblioteke audioop i simpleaudio.
3. Biblioteka pydub za rad sa digitalnim talasnim zapisima.
4. Biblioteka mingus za rad sa MIDI zapisima.
5. Osnove rada sa digitalnim zapisima slika – vektorske i bitmapirane slike.
6. Biblioteka svgwrite.
7. Biblioteka svglib.
8. Konsultacije.
9. Biblioteka scikit-image.
10. Biblioteka OpenCV-Python.
11. Biblioteka pgmagick.
12. Osnove rada sa video zapisima.
13. Biblioteka moviepy.
14. Biblioteka scikit-image.
15. Biblioteka OpenCV-Python.