Primena veštačke inteligencije i mašinskog učenja u analizi signala

Primena veštačke inteligencije i mašinskog učenja u analizi signala

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Nišu

Sticanje znanja za primenu algoritama veštačke inteligencije i mašinskog učenja u analizi i obradi signala: slike, vremenskih serija, video i audio signala.

Studenti su osposobljeni za analizu, implementaciju, primenu i evaluaciju algoritama veštačke inteligencije u obradi signala: slike, vremenskih serija, video i audio signala.

Teorijska nastava

Veštačke neuronske mreže sa direktnim prostiranjem signala, rekurentne neuronske mreže, konvolucione neuronske mreže. Obrada slike, video i audio signala primenom neuronskih mreža. Analiza i predikcija vremenskih serija.

Praktična nastava

Implementacija neuronske mreže sa direktnim prostiranjem signala, rekurentne neuronske mreže, konvolucione neuronske mreže. Obrada slike, video i audio signala primenom neuronskih mreža. Analiza i predikcija vremenskih serija.