Matematika za inteligentnu analizu podataka

Matematika za inteligentnu analizu podataka

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Nišu

Ovladavanje osnovnim znanjima iz odabranih poglavlja matematike, neophodnih za razumevanje i savladavanje algoritama za inteligentnu obradu podataka.

Studenti stiču znanja iz odabranih poglavlja matematike, neophodna za razumevanje i savladavanje algoritama za inteligentnu obradu podataka

Linearna algebra: Vektorski prostori i norme; Matrice (simetrične, transponovanje, inverzija); Dekompozicije matrica (LU, QR, Choleskey) Sopstvene vrednosti i sopstveni vektori Analiza funkcija više promenljivih: Vektorske funkcije; Diferencijalni i integralni račun; Parcijalni izvodi, gradijent, jakobijan, hesijan Teorija verovatnoće i statistika: Aksiome, Bajesova teorema, Slučajne promenljive (diskretne i kontinualne); Varijansa i očekivanje; Uslovne i zajedničke raspodele; (Raspodele: Bernulijeva, binomna, multinomna, uniformna i Gausova.